Vådområder planperiode 2

Regeringen har med den såkaldte Fødevare- og Landbrugspakke besluttet, at der skal etableres kvælstofvådområder og fosforådale i Danmark i perioden frem til 2021. I alt skal der etableres omkring 14.000 hektar vådområder med en samlet effekt på 1.250 tons kvælstof. Staten har afsat 1,6 mia. kroner til indsatsen. Formålet er at begrænse udledningen af kvælstof og fosfor fra landbrugsarealer til sårbare sø- og havområder.

Vådområder og P-ådale er to af flere målrettede landbrugsrelaterede virkemidler, som skal til for at opfylde EU´s vandrammedirektiv. I oplandet til Det Sydfynske Øhav skal der fjernes 35 tons kvælstof og 70 kilo fosfor ved at etablere omtrent 350 hektar vådområder og 20 hektar P-ådale.

De bedst egnede steder at placere et vådområde er på lavtliggende områder, for eksempel i drænede moser eller langs vandløb. Vådområder opstår, når man hæver vandstanden i en mose eller ved et vandløb, så den omkringliggende jord bliver vandmættet. Her vil opstå iltfrie forhold, som gør at visse jordbakterier kan omsætte det kvælstof til frit kvælstof. Kvælstoffet frigives efterfølgende til atmosfæren, som for størstedelen i forvejen består af frit kvælstof. Derfor belastes vandmiljøet mindre.

P-ådale skal forhindre, at fosfor strømmer ud i søer, hvor det kan bidrage til at øge produktion af alger, som kan forringe miljøtilstanden og i sidste ende risikere at føre til iltsvind. Ved at hæve vandløbsbunden i ådale opstrøms en sø vil der især om vinteren, hvor der er store afstrømninger ske oversvømmelser af de omkringliggende arealer. Det betyder, at den fosfor, som er kemisk bundet til sand og jord bundfældes på engene, og derved undgår man at lede fosfor ud i søerne.

I samarbejde med staten og lodsejerne er det kommunernes ansvar at planlægge og gennemføre vådområdeprojekterne.

I 2017 har Svendborg Kommune forundersøgt mulighederne for at etablere fire vådområdeprojekter følgende steder: 

                     Vådområdeprojekt Ollerup-Egense

                     Vådområdeprojekt Skovballe Søby Monnet

                     Vådområdeprojekt Stokkebæk, Gudme 

                     Vådområdeprojekt Stokkebæk, Huse

Forundersøgelsesrapporterne for de enkelte projekter kan hentes ved at klikke nederst på siden.
 

Svendborg Kommune har yderligere undersøgt mulighederne for at etablere følgende projekter:

Vådområdeprojekt Hørup Å

Vådområdeprojekt Bøllemosen

Undersøgelserne har vist, at det teknisk er muligt at gennemføre projekterne. Derfor arbejder Svendborg Kommune og Landbrugs og Fiskeristyrelsen (tidligere NaturErhvervsstyrelsen) i øjeblikket på at indgå frivillige aftaler med lodsejerne i området.

Kommunen har også undersøgt mulighederne for at gennemføre et vådområdeprojekt ved Lundby syd for Vester Skerninge og ved Lundby på Tåsinge ved Lunkebugten. Disse projekter er dog opgivet igen, enten fordi det ikke lykkedes at indgå en frivillig aftale med lodsejeren og af tekniske årsager.

I Svendborg Kommune har Fyns Amt tidligere gennemført vådområdeprojekter ved Hundstrup Å, i Sortemosen og ved Valdemars Slot.