Afgræsning med kvæg langs Syltemade Ådal

Naturforvaltning

Kommunen har et ansvar for naturforvaltning.

Kommunen sikrer eksisterende naturområder og fredede arealer gennem drift og pleje og binder naturområderne bedre sammen ved at udlægge nye arealer til udvikling af natur. I Natura 2000-områderne er der særlige krav til indsatser.

At kende naturens tilstand er en vigtig forudsætning for prioritering i naturforvaltningen. Kommunen registrerer derfor naturindholdet i udvalgte områder og overvåger nogle af de mest truede arter.

Hvert år gennemfører kommunen projekter i moser, enge, overdrev og vandløb. Det sker i samarbejde med ejerne af arealerne. Kommunen plejer også udvalgte fortidsminder.

Som led i naturforvaltningen sikrer og forbedrer kommunen også mulighederne for friluftslivet. Kommunen etablerer blandt andet nye stier og formidler på forskellig vis nye oplevelser i naturen.