Beskyttet natur

Der gælder særlige regler for de beskyttede naturtyper.

Naturbeskyttelsesloven indeholder en række bestemmelser om generel beskyttelse af forskellige naturtyper. Det betyder, at områderne ikke må ændres uden dispensation. Det drejer sig blandt andet om søer på over 100 m2 og særligt udpegede vandløb. Også heder, moser, strandenge, strandsumpe, ferske enge og overdrev er beskyttede, når de enten alene, tilsammen eller i forbindelse med søer er større end 2.500 m2. Og moser mindre end 2.500 m2 er beskyttede, hvis de ligger ved beskyttede søer eller vandløb. De ændringer, der kræver dispensation, er f. eks. opfyldning og gravning i terrænet, dræning og rørlægning af vandløb. Også dyrkning af de beskyttede naturområder kræver dispensation. Hvis du ønsker at søge kommunen om dispensation fra naturbeskyttelsesloven til at ændre på tilstanden i et beskyttet naturområde, skal du bruge vores ansøgningsskema.

Natur på din ejendom
For at få et overblik over, hvilke bestemmelser der gælder på netop din ejendom, kan du gå ind på Danmarks Miljøportal. Den er indgangen til en række fælles-offentlige kort og data på natur- og miljøområdet. Her kan borgere og miljømedarbejdere finde en del af offentlige myndigheders data om natur og miljø.
Du kan se oplysninger om f.eks. beskyttet natur, fredninger og planlægning på kort og luftfotos på din ejendom på Miljøportalen under Arealinformation.

Svendborg Kommune er myndighed, når det gælder natur beskyttet efter naturbeskyttelsesloven. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til beskyttet natur.

Du kan læse meget mere om beskyttelse af § 3-natur på Naturstyrelsens hjemmeside.