LOGO LFST_EU_tekst_LDP20

Vådområdeprojekt Skovballe Søby Monnet

Svendborg Kommune har undersøgt mulighederne for at etablere et vådområdeprojekt til kvælstoffjernelse i Skovballe og Søby Monnet på den sydvestlige del af Tåsinge.

Det undersøgte området er på ca. 92 ha og afvander til Det Sydfynske Øhav.

Skovballe og Søby Monnet ligger kystnært og lavt i terrænet. Området er inddiget og de to vandløbssystemer, som strømmer gennem området har udløb til havet gennem højvandslukker. Størstedelen af projektområdet er i dag intensivt dyrket, mens mindre dele - primært langs kysten - er værdifuld strandeng og fersk eng.

Projektideen var at lede en del af vandet fra 'Vandløbet fra Bjerreby' ind over de lave dyrkede marker syd for Monnetvej via en ny rende. Det nuværende forløb af vandløbet med sluse opretholdes. Herved vil vandløbet fungerer som opsamling for vandløbsvandet, der er ledt ind i området. Hvor det er muligt, ledes drænvand ud over arealerne via nye render.

Projektområdet var inddelt i tre delområder, og ville kunne realiseres hver for sig eller i kombination alt efter omkostningseffektivitet og lodsejertilslutning.

Projektområdet indgår i Natura 2000-området Sydfynske Øhav, hvor strandenge er en del af udpegningsgrundlaget. Områdets ca. 10 ha strandenge vil ikke indgå i kvælstoffjernelsen, men blev medtaget i forundersøgelsen for at sikre, at projektet ikke vil påvirke engene negativt.

Kommunens rådgiver Rambøll har i løbet af 2017 gennemført en teknisk forundersøgelse i området. Undersøgelsen viste, at der ikke ville kunne opnås en tilstrækkelig omkostningseffektiv kvælstoffjernelse ved at gennemføre et projekt. Svendborg Kommune arbejder derfor ikke videre med projektet.

Forundersøgelsen er støttet af EU, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Naturstyrelsen, Miljøministeriet.