Skab bedre natur

Bedre natur på din ejendom for dyr og planter.

Hvis du er interesseret i at skabe bedre natur på din ejendom, kan du grave et vandhul til glæde for frøer, fugle og flagermus.
Du kan også lade dyr græsse på engen eller overdrevet, det vil gavne både planter, insekter og fugle.

 

Vandhuller
Nye vandhuller giver hurtigt mere liv.

Du skal søge Svendborg Kommune om tilladelse, hvis du ønsker at grave et nyt vandhul eller oprense et eksisterende. Det gør du ved at bruge skemaet, som ligger under selvbetjening (til højre).

Hvis vandhullet skal etableres på en dyrket mark, behandler Svendborg Kommune ansøgningen efter planloven. Hvis du ønsker at oprense et vandhul, skal kommune give dispensation i forhold til naturbeskyttelsesloven.

Etablering af et havebassin under 100 m² kræver ingen tilladelse.

Når vandhullet er gravet, og der er indvandret naturligt plante- og dyreliv, vil vandhullet blive regnet som beskyttet, hvis det er over 100 m². Et beskyttet vandhul kan ikke nedlægges igen.

Læs mere om etablering af vandhuller i folderen "Lav et vandhul og få mere natur".
 

Græsning af enge, moser og overdrev
Enge, moser og overdrev, som afgræsses, rummer ofte et rigt plante- og dyreliv. Derfor er det vigtigt, at naturområder ikke får lov til at springe i skov og dermed mister sine naturværdier.

Man opnår den mest værdifulde og varierede natur, hvis området afgræsses med kreaturer. Antallet af dyr og græsningssæsonens længde afpasses efter området så vegetationen holdes lav og uden at den trædes op. Har man ikke mulighed for at få afgræsset arealet, kan man i stedet slå hø.

Svendborg Kommune kan - hvis området indeholder særlig værdifuld natur - give tilskud til etablering af hegn og eventuelt hjælpe med at finde dyr til afgræsning.

 

 

Lån Svendborg Kommunes grønne arealer
Svendborg Kommune ejer grønne områder, der - for at sikre den optimale pleje af naturarealerne - afgræsses med kvæg, får eller heste. Kommunen har ikke selv dyr, men stiller gerne sine indhegnede arealer gratis til rådighed for interesserede borgere eller græsningslav.

Hvis du er interesseret i at holde dyr på et af Svendborg Kommunes naturarealer, er du meget velkommen til at kontakte Center for Ejendomme og Teknisk Service.

 

Stier

Har du et privat område, hvor offentligheden gerne må få adgang, hører vi gerne fra dig. Kommunen kan lave vandrestier, skilte og sikre gode p-forhold.

 

Vådområder

For at begrænse udledningen af kvælstof til havet yder staten tilskud til etablering af vådområder. Ud over at fjerne forurening giver etablering af vådområder meget fin natur.

Svendborg Kommune hjælper gerne med at komme i gang med et vådområdeprojekt.