Vådområdeprojekt Stokkebæk, Gudme foto

Vådområdeprojekt Stokkebæk, Gudme

Svendborg Kommune er i gang med at undersøge mulighederne for at etablere et vådområdeprojekt omkring en 1,6 kilometer lang strækning af Stokkebæk beliggende umiddelbart nord for Gudme.

Vandløbet løber ud i på Store Bælts-kysten (Langelandssund) og dermed til Det Sydfynske Øhav. Projektet er et såkaldt kvælstof-vådområdeprojekt, som skal reducere udledningen af kvælstof til Øhavet.

Vådområdeprojektet, der involvere 15 lodsejere og et areal på 22 hektar forventes at reducere udledningen af kvælstof med 2,2 tons pr. år.

Projektet tænkes gennemført ved, at hæve vandløbsbunden i Stokkebæk, og ved at lede eventuel drænvand ud på arealet nær vandløbsbredden. Projektet vil resultere i et terrænnært vandløb, som ved større afstrømninger kan oversvømme de omkringliggende arealer, således af kvælstof opløst i vandløbsvand og i drænvand kan blive omsat på arealerne.

Ved en nedstrømsbeliggende strækning ligger to ejendomme lavet i terrænet og tæt på vandløbet. I forbindelse med disse ejendomme skal der etableres afværgeforanstaltninger for at undgå oversvømmelser.

Svendborg Kommune og vores rådgiver Envidan foretager i løbet af 2017 en teknisk og en ejendomsmæssig forundersøgelse i området. Undersøgelserne skal vise, om det teknisk er muligt at etablere et vådområde langs vandløbet, herunder om området kan fjerne den ønskede mængde kvælstof.

Desuden ønsker vi også at kende lodsejernes holdning til projektet i forhold til deres eventuelle deltagelse og ønsker til erstatning. Lodsejernes deltagelse er frivillig.

Forundersøgelsesrapporterne vil blive offentliggjort her på siden, så snart de er færdige.

Afhængig af undersøgelsens resultat vil kommunen i samarbejde med lodsejerne beslutte, om der skal arbejdes videre med projektet.

Forundersøgelsen er støttet af EU, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Naturstyrelsen, Miljøministeriet.