Vådområder planperiode 1

Regeringen har besluttet, at der skal etableres 10.000 hektar vådområder og 3.000 hektar P-ådale i Danmark i perioden 2010-2015. Formålet er at begrænse udledningen af kvælstof og fosfor fra landbrugsarealer.

Vådområder og P-ådale er to af flere målrettede landbrugsrelaterede virkemidler, som skal til for at opfylde EU´s vandrammedirektiv for at begrænse udledningen af kvælstof og fosfor til vandmiljøet. I oplandet til Det Sydfynske Øhav skal der etableres omtrent 450 hektar vådområder og 8 hektar P-ådale. Heraf forventes henholdsvis 170 hektar vådområder og P-ådale etableret i Svendborg Kommune.

Vådområder designes til at begrænse udledning af kvælstof til havet. De bedst egnede steder at placere dem er typisk på lavtliggende områder, for eksempel i drænede moser eller langs vandløb. Vådområder opstår når man hæver vandstanden i en mose eller ved et vandløb, så den omkringliggende jord bliver vandmættet. Her vil opstå iltfrie forhold, som gør at visse jordbakterier kan omsætte det skadelige kvælstof til frit kvælstof. Kvælstoffet frigives efterfølgende til atmosfæren, som i forvejen består af frit kvælstof. Derfor belastes vandmiljøet ikke.

P-ådale skal forhindre, at fosfor strømmer ud i søer, hvor det kan bidrage til at øge produktion af alger, som kan forringe miljøtilstanden og i sidste ende føre til iltsvind. Ved at hæve vandløbsbunden i ådale opstrøms en sø vil der især om vinteren, hvor der er store afstrømninger ske oversvømmelser af de omkringliggende arealer. Det betyder, at den fosfor, som er kemisk bundet til sand og jord bundfældes på engene, og derved undgår man at leder fosfor ud i søerne.

I samarbejde med staten og lodsejerne er det kommunernes ansvar at planlægge og gennemføre vådområdeprojekterne. Svendborg Kommune arbejder i øjeblikket på vådområdeprojekter ved Hørup Å og Bøllemosen.

Kommunen har undersøgt mulighederne for at gennemføre et vådområdeprojekt ved Lundby syd for Vester Skerninge og ved Lundby på Tåsinge ved Lunkebugten. Disse projekter er dog opgivet igen henholdsvis på grund af, at det ikke lykkes at indgå en frivillig aftale med lodsejeren og af tekniske årsager.

I Svendborg Kommune har Fyns Amt allerede gennemført vådområdeprojekter ved Hundstrup Å, Sortemosen og Valdemars Slot.