Natura 2000
Natura 2000

Natura 2000

Natura 2000-handleplaner for perioden 2016-2021.

Svendborg Kommune har vedtaget handleplaner for kommunens del af følgende Natura 2000-områder:

  • Rødme Svinehaver
  • Sydfynske Øhav
  • Søer ved Tårup og Klintholm
  • Skove og søer syd for Brahetrolleborg

Handleplanerne beskriver hvordan statens overordnede Natura 2000-plan vil blive gennemført. Desuden redegøres for den gennemførte indsats for perioden 2010 – 2015.

Inden for områderne er der udpeget en række arter og naturtyper (udpegningsgrundlag), som er ydet en særlig beskyttelse, og som myndighederne er forpligtet til at sikre gunstige betingelser for.