Strandtudser i parring

Naturpleje af fredede arealer og beskyttede naturtyper

Svendborg Kommune er plejemyndighed på fredede arealer, på kommunens egne beskyttede naturarealer ( § 3-arealer) og indgår aftaler med private lodsejere om pleje af værdifulde naturarealer. Naturplejen består typisk i hegning med henblik på afgræsning, høslæt, rydning af træer og buske samt oprensning eller gravning af nye vandhuller.

Der udføres naturpleje ved afgræsning på kommunens større naturarealer:

 • Skansen ved Vindebyøre
 • Ørkild Voldsted
 • Lille Eng
 • Bregninge Bakker

På de mindre arealer bliver vegetationen slået af.        

På private naturarealer foretager kommunen pleje, typisk ved rydning og opsætning af kreaturhegn efter aftale med ejere:

 • Rødme Svinehaver
 • Egebjerg Bakker
 • Casanovabakkerne
 • Syltemade Ådal
 • Stokkebækken
 • Hjortø
 • Drejø: Høllehoved, Mejlhoved og Søndersø
 • Eng ved Egense

 

Herudover laver kommunen løbende vedligeholdelse af ældre hegn, samt rydning af buske og træer, hvor afgræsning ikke er tilstrækkelig eller hvor arealerne er for våde til afgræsning, bl.a. Skovholm Mose, Bregninge Bakker, Rødme Svinehaver og Vindebyøre.

 

Særlige arter

Naturpleje for særlige arter er udført f.eks. ved nygravning eller oprensning af vandhuller, opsætning af redekasser og pleje af egnede levesteder.

Klokkefrø. Oprensning og restaurering af 2 vandhuller ved Bøsøre. Herudover er der i 2012 startet et treårigt projekt med etablering af ca. 10 vandhuller mellem Lundeborg, Klintholm og Bøsøre for at sikre levedygtige bestande af Klokkefrø på Østfyn.

Strandtudse og grønbroget tudse. Etablering af 2 nye vandhuller og oprensning af gadekær på Skarø. Oprensning af mose på Drejø.

Svendborg kommune har i perioden 2012 – 2016 gennemført et projekt til sikring af sjældne tudser på Skarø.

Formålet med projektet er at forbedre forholdene for bilag IV-arterne grønbroget tudse, strandtudse og klokkefrø. Klokkefrø er på udpegningsgrundlaget for EF habitatområdet Det Sydfynske øhav, hvorfor bestandene af denne art skal beskyttes og sikres.

Der er gravet 9 nye ynglevandhuller på mellem 100 og 1.000 m2 for strandtudse, grønbroget tudse og klokkefrø, og der er etableret kreaturhegn for at sikre afgræsning omkring vandhullerne. Afgræsning er vigtig for at hindre tilgroning omkring vandhullerne.

De nye lavvandede vandhuller er desuden vigtige fødesøgningssteder for klyde, rødben og vibe.

I foråret 2016 blev der fundet ynglende strandtudse i et af de nye vandhuller.

Det Europæiske Fællesskab og Miljø- og Fødevareministeriet har deltaget i finansieringen af projektet.

Se hjemmesiden for Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) her.

Springfrø og grøn frø. Oprensning og udvidelse af vandhuller på Casanovabakkerne og Sofielund.

Markfirben. Pleje af levesteder, indfangning og opformering med henblik på genudsætning på egnede lokaliteter f.eks. Casanovabakkerne.

Slørugle. Projekt om bevarelse af slørugle. Der er lavet og opsat 40 redekasser til slørugle på landbrugsejendomme fordelt over hele kommunen.