Vådområder på Ærø

Svendborg Kommune hjælper med vådområder på Ærø

Svendborg Kommune og Ærø Kommune samarbejder om vådområdeprojekter på Ærø.

Regeringen har med den såkaldte Fødevare- og Landbrugspakke besluttet, at der skal etableres kvælstofvådområder i Danmark i perioden frem til 2021. I perioden skal der etableres omkring 14.000 hektar vådområder med en samlet effekt på 1.250 tons kvælstof. Staten planlægger at afsætte i alt 1,6 mia. kroner til indsatsen. Formålet er at begrænse udledningen af kvælstof fra landbrugsarealer til sårbare havområder.

Vådområder er et af flere målrettede landbrugsrelaterede virkemidler, som skal til for at opfylde EU´s vandrammedirektiv. I hovedoplandene til Det Sydfynske Øhav og til Lillebælt, Fyn skal der fjernes hhv. 35 tons og 69 tons kvælstof. For vandoplandet til Det Sydfynske Øhav svarer det til, at der skal etableres omtrent 350 hektar vådområder og for Lillebælt, Fyn skal der etableres 690 hektar vådområder.

De bedst egnede steder at placere et vådområde er på lavtliggende områder, for eksempel i drænede moser eller langs vandløb. Vådområder opstår, når man hæver vandstanden i en mose eller i et vandløb, så den omkringliggende jord bliver vandmættet. Her vil opstå iltfrie forhold, som gør at visse jordbakterier kan omsætte kvælstof til frit kvælstof. Kvælstoffet frigives efterfølgende til atmosfæren, som for størstedelen i forvejen består af frit kvælstof. Derfor belastes vandmiljøet mindre.

I samarbejde med staten og lodsejerne er det kommunernes ansvar at planlægge og gennemføre vådområdeprojekterne.

I øjeblikket undersøger kommunen mulighederne for at etablere vådområder otte steder på Ærø. Det drejer sig om følgende projekter:

                      Vådområdeprojekt Kattemose

                      Vådområdeprojekt Kragnæs Ørbæk

                      Vådområdeprojekt Langemade Afløbet - Oldemark

                      Vådområdeprojekt Midtmarksrende

                      Vådområdeprojekt Rende ved Borgnæs

                      Vådområdeprojekt Skovsøen

                      Vådområdeprojekt Stokkeby Mose

                      Vådområdeprojekt Store Rise Mose

 

Yderligere oplysninger om de enkelte projekter se nedenstående bilag.

Har du spørgsmål til Ærø Kommunes vådområdeprojekter, er du velkommen til at kontakte biolog Terkel Broe Christensen på telefon: 30 17 54 38 eller på mail: natur@svendborg.dk.

 

Link til EU-kommissionen.