Vådområdeprojekt Ollerup-Egense

Vådområdeprojekt Ollerup-Egense

Vådområdeprojektet Ollerup-Egense ligger langs et delvist åbent og rørlagt vandløb mellem Egense og Ollerup. Vandløbet løber ud i Hvidkilde Sø, og derfra via Syltemade Å til Det Sydfynske Øhav. Projektet er et forsfor-vådområdeprojekt, som skal reducere udledningen af fosfor til Hvidkilde Sø. Hvidkilde Søs miljøtilstand er ”dårlig økologisk tilstand”. Årsagen til den dårlige tilstand er, at søen er overbelastet af fosfor, der stammer fra tidligere tiders udledning af spildevand og fosfor fra landbrugsarealer. I de senere år har der også været en belastning fra fugle, primært de mange grågæs, som rester på søen.

Vådområdeprojektet, der involvere 10 lodsejere og et areal på 22 hektar forventes at reducere udledningen af fosfor med 111 kilo pr. år. Det forventes også, at området kan begrænse udledningen af kvælstof til søen og videre til Øhavet. Mængden er endnu ikke beregnet.

Projektet tænkes gennemført ved at genåbne og slynge vandløbet på den rørlagte strækning, og ved at hæve vandløbets bund på hele strækningen. Samtidig skal dræn, som ledes til vandløbet ledes ud på terræn nær vandløbsbredden. Projektet vil resultere i et terrænnært vandløb, som ved større afstrømninger kan oversvømme de omkringliggende arealer, således af fosfor bundet til sand og ler har mulighed for at bundfælde her.

Svendborg Kommune og vores rådgiver Envidan foretager i løbet af 2017 en teknisk og en ejendomsmæssig forundersøgelse i området. Undersøgelserne skal vise, om det teknisk er muligt at etablere et vådområde langs vandløbet, herunder om området kan fjerne den ønskede mængde fosfor. Desuden ønsker vi også at kende lodsejernes holdning til projektet i forhold til deres eventuelle deltagelse og ønsker til erstatning. Lodsejernes deltagelse er frivillig.

Forundersøgelsesrapporterne vil blive offentliggjort her på siden, så snart de er færdige.

Afhængig af undersøgelsens resultat vil kommunen i samarbejde med lodsejerne beslutte, om der skal arbejdes videre med projektet.

Forundersøgelsen er støttet af EU, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Naturstyrelsen, Miljøministeriet.