Billede af sommerfugl
Billede af sommerfugl

Biodiversitetsundersøgelse

Kommunalbestyrelsen i Svendborg Kommune vil bevare og forbedre kommunens værdifulde naturområder og sikre et rigt plante- og dyreliv.

En målrettet og effektiv indsats for biodiversitet kræver, at vi ved, hvor de særlige arter lever. Derfor har vi i 2022 fået lavet en undersøgelse af, hvor de særlige arter lever. Det var det rådgivende firma WSP, der stod for undersøgelsen. Først gennemgik WSP tidligere registreringer af særlige arter og herefter var de rundt i hele kommunen for at finde nye levesteder. Som særlige arter indgår de arter, der i den danske rødliste er vurderet som truede og sårbare. I rødlisten benævnes de RE, CR, EN, VU og NT. Rødlisten kan ses her: https://ecos.au.dk/forskningraadgivning/temasider/redlist. Der er fundet i alt 42 rødlistede arter, heraf fire meget sjældne insekter. De enkelte fund kan ses på Danmarks Miljøportal (https://www.miljoeportal.dk/).

Der blev i alt registreret 1.149 observationer af de særlige arter. Flere rødlistede arter det samme sted vil ofte være en indikation for de områder, hvor biodiversiteten er størst, og hvor det er vigtigst at lave en indsats. WSP har udarbejdet et kort (heatmap), som viser, hvor tætheden af de særlige arter er størst.

Kort udarbejdet af WSP

WSP’s Heatmap. Der indgår 1.149 datapunkter dels fra tidligere registreringer og dels fra WSP’s registreringer i felten i 2022.

De biologisk mest interessante lokaliteter i Svendborg Kommune er ifølge rapporten knyttet til kystnære områder, ældre løvskove, større sammenhængende strandenge, ældre råstofgrave, større mosekomplekser og ådale.

Projektideer

WSP er, som led i undersøgelsen, også kommet med anbefalinger til, hvor vi i kommunen bedst kan gøre en indsats for at forbedre biodiversiteten. WSP foreslår 18 områder og i forskelligt omfang foreslås tiltag, der kan forbedre forholdene for den biodiversitet, som findes det pågældende sted. De 18 foreslåede indsatsområder er beskrevet i en særskilt rapport (indsatskatalog).

Der er tale om projektideer fra WSP. Svendborg Kommune vil gennemgå forslagene og vurdere ideerne i forhold til de biologiske værdier, gennemførlighed, omkostninger og sammenspil med andre samfundsmæssige interesser. Projektideer eller dele heraf, som Svendborg Kommune vurderer, at der vil være basis for at kunne arbejde videre med, vil indgå i revisionen af kommunens strategi for Natur og Friluftsliv. Revisionen gennemføres i løbet af 2024, hvor alle får mulighed for at komme med input i en offentlig høring. Arbejdet med konkrete projekter vil herefter foregå i et samarbejde med relevante lodsejere og vil være baseret på frivillige aftaler.

Biodiversitetsundersøgelsen og indsatskatalog kan ses i nedenstående bilag.