Naturovervågning
Naturovervågning

Naturovervågning

Kommunen registrerer natur og overvåger udvalgte arter.

At kende naturens tilstand er en vigtig forudsætning for prioritering i naturforvaltningen. Kommunen registrerer derfor naturindholdet i udvalgte områder og overvåger nogle af de mest truede arter.

Stævningsskove. Alle kommunens 12 stævningsskove er blevet registreret med henblik på at udvælge enkelte skove til stævning – en gammel driftsform, der går helt tilbage til bondestenalderen. Stævningsskove indeholder mange forskellige træarter, en meget rig urteflora og er en spændende del af vores kulturhistorie.

Padder. Overvågning af strandtudse, grønbroget tudse og vandsalamander på øerne i Det sydfynske Øhav og på Tåsinge. Overvågningen har været grundlag for en ansøgning om projektstøtte til at forbedre levesteder for sjældne tudser på Skarø og Drejø. Projektet er startet i 2012.

Markfirben.   Overvågning af markfirben med henblik på pleje af levesteder, opformering og genudsætning på nye levesteder.

Guldblomme. Overvågning af guldblomme i Rødme Svinehaver for at kunne tilrettelægge den rette pleje (græsningsperiode og græsningstryk) for Fyns eneste forekomst af denne sjældne plante.

Insekter. Kortlægning af status for kommunens sjældne og rødlistede insekter. I naturforvaltningen bliver insektinteresserne ofte nedprioriteret i forhold til botaniske eller ornitologiske interesser, fordi oplysningerne om insekternes forekomst og levevis er mangelfulde eller slet ikke til stede. I forbindelse med naturpleje eller naturgenopretning er hensynet til insektinteresserne derfor vanskelig at varetage. Kortlægningen har givet grundlag for at lave målrettet pleje af især moser og skovlysninger til gavn for truede sommerfugle, bl.a. flere arter af perlemorsfugle.