Hjælpemidler

(Lov om Social Service §§ 112, 113 og 116)

 

Kommunen yder støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet:

  • I væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne
     
  • I væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
     
  • Er nødvendig for, at den pågældende kan udøve et erhverv.
 

Der skal være tale om en varig nedsættelse af funktionsevnen, hvis konsekvenser er af indgribende karakter, og hvor der ikke inden for en overskuelig fremtid vil være udsigt til en bedring af de helbredsmæssige forhold. Er der tale om et midlertidigt behov, henvises til Regionen (sygehuset).

Der ydes hjælp til anskaffelse af det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Hjælpen kan ydes som udlån, kontantydelse eller naturalhjælp.

Det kan være nødvendigt at indhente lægedokumentation, hvis det skønnes nødvendigt for sagsbehandlingen. Borger skal give samtykke hertil.

Der ydes normalt ikke hjælp til hjælpemidler, der er indkøbt inden bevillingen foreligger.