Boligindretning

Boligindretning

Servicelovens § 116:

Kommunen yder hjælp til indretning af bolig til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende.

  • Borger skal have fast bolig i kommunen
  • Boligindretning i lejeboliger kræver tilladelse fra udlejer
  • Boligindretning i ejeboliger, der medfører værdiforøgelse, ydes som et rente- og afdragsfrit lån, der forfalder ved ejerskifte
  • Der ydes normalt ikke hjælp til foranstaltninger, som har karakter af istandsættelse, almindelig vedligeholdelse eller modernisering
  • Aftale om eventuel reetablering skal foreligge, inden boligindretningen påbegyndes.

Boligindretning kan være mindre omfattende ændringer og indretning af boligen såsom opsætning af greb, ramper, gelændere, fjernelse af dørtrin, ændring af toiletforhold mv.

Større boligændringer omfatter til- og ombygninger.

Frit valg af boligindretning:

Når der foreligger en bevilling kan borgeren selv vælge at lade boligindretningen udføre som eget projekt, og derved selv vælge håndværker og materialer.

Medfører frit valg af håndværker og/eller materialer en prisdifference i forhold til kommunens pris, skal borgeren selv betale merprisen.

Borgeren skal underrette kommunen ved ønske om benyttelse af frit valg. Ønsker borgere at benytte sig af frit valg, kan det forlænge perioden fra bevilling til færdig løsning.