Pasning af døende og medicinbevilling

§119 Plejeorlov

Plejeorlov kan bevilges i forbindelse med pasning af døende med en prognose på kort levetid, hvor hospitalsbehandling efter en lægelig vurdering må anses for udsigtsløs, og den syges tilstand ikke i øvrigt nødvendiggør indlæggelse eller forbliven på sygehus, ophold på plejehjem, plejebolig eller lign.

Plejevederlag kan udbetales til en nærtstående person, som godtgørelse for tabt arbejdsindtægt, hvis denne opfylder kriterierne for at få sygedagpenge i tilfælde af egen sygdom. Beløbet kan dog ikke overstige den hidtidige indtægt. Plejevederlag kan udbetales i indtil 14 dage efter dødsfaldet.

Ved indlæggelse eller behov for anden ophold med døgnpleje, ophører plejeorloven.


Plejevederlagets størrelse:

  • Maksimumbeløbet svarer til 1,5 x sygedagpengesatsen ved egen sygdom.
  • Minimumsbeløbet svarer til 82 % af sygedagpengesatsen.


Ansøgning:

Ansøgning om plejevederlag skal indgives til den kommune, som plejeforholdet ønskes etableret i (opholdskommunen).

Ansøgning med oplysning om plejemodtager og plejer sendes til Myndighedsafdelingen, Svinget 14, 5700 Svendborg. Der vedlægges dokumentation for evt. arbejdstab. Arbejdsgiver skal bekræfte, at der gives orlov.

Svendborg Kommune sørger selv for terminalerklæring fra behandlende læge, hvis henvendelsen ikke kommer fra en læge.

MEDICINBEVILLING

Personer kan gennem den behandlende læge ansøge Lægemiddelstyrelsen om gratis medicin jfr. Sygesikringslovens § 7 C stk. 2. En læge skal have fastslået, at prognosen er kort levetid, hospitalsbehandling er udsigtsløs, og borgeren har valgt at dø i eget hjem eller på hospice.

§ 7 C stk. 2 dækker imidlertid ikke lægeordineret håndkøbsmedicin og ernæringspræparater. Hvis man henvender sig til Myndighedsafdelingen med medicinbevillingen fra Lægemiddelstyrelsen, kan man jfr. Servicelovens § 107 også få dækket disse udgifter.

Der er ingen egenbetaling, og hjælpen ydes uden hensyn til den pågældendes eller familiens økonomiske forhold, da hensigten med hjælpen er, at døende personer, som ønsker at blive plejet hjemme, ikke skal påføres merudgifter, som de ikke ville have haft under indlæggelse på sygehus.

Ansøgning medicin:
Henvendelse til egen læge.

Ernæringspræparater:
Hvis du har modtaget brev vedr. bevilling af ernæringspræparater sendes regningen fra leverandør/apotek til Myndighedsafdelingen, Svinget 14, 5700 Svendborg. Telefon: 62 23 40 00.