§118 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom

En person, med tilknytning til arbejdsmarkedet, kan ansættes af kommunen til pasning af nærtstående i hjemmet, hvis den nærtstående har en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Følgende betingelser skal være opfyldt:

Alternativet til pasning i hjemmet er døgnophold uden for hjemmet, eller plejebehovet svarer til et fuldtidsarbejde.

Der er enighed mellem parterne om etablering af pasningsforholdet.

Kommunen vurderer, at der ikke er afgørende hensyn, der taler imod, at det er den pågældende person, der passer den nærtstående.

Personen ansættes af den kommune, hvor den nærtstående bor.
Lønnen er kr. 17.342,- pr. måned (2007 niveau).
Man kan få pasningsorlov i op til seks måneder.