Hverdags-rehabilitering

Når en borger henvender sig til Svendborg Kommune med brug for hjælp og støtte i forhold til personlig pleje og praktiske opgaver på grund af funktionstab, tilbydes borgere med rehabiliteringspotentiale et hverdagsrehabiliteringsforløb.

Hverdagsrehabilitering gives med henblik på, at gøre borgeren i stand til at kunne klare hverdagens aktiviteter selvstændigt eller i videst muligt omfang selvstændigt.

Hverdagsrehabilitering gives på baggrund af Servicelovens §83a, og visiteres af en visitator fra Myndighedsafdelingen.


Et hverdagsrehabiliteringsforløb indeholder:

Udredning: 

Borgerens behov og rehabiliteringspotentiale afdækkes sammen med borgeren og vurderes med henblik på hvilken indsats der skal iværksættes.

Hverdagsrehabilitering:

Formålet med indsatsen er, at borger opnår den bedst mulige funktionsevne for at kunne bevare eller højne selvhjulpenhed og hermed medvirke til at øge livskvalitet. Hverdagsrehabilitering gives som støtte, træning og vejledning, og borgeren inddrages aktivt i forløbene.

Hjemmetrænerydelser :

Hjemmetræneren udfører ydelser sammen med borgeren, således at det sikres, at borgeren får den fornødne hjælp under udredning og hverdagsrehabilitering. Hjemmetrænerydelser gives med rehabiliterende sigte, indtil borgeren selv kan deltage i at udføre opgaverne.

 

Et hverdagsrehabiliteringsforløb vil typisk vare mellem 2-12 uger, hvor borgeren tilknyttes et tværfagligt team.

Forløbet foregår hjemme hos borgeren eller i nærområdet.

Borgeren får tilknyttet en kontaktperson og en rehabiliteringsterapeut, der koordinerer samarbejdet mellem borgeren og de hjemmetrænere, som kommer i borgerens hjem.

Efter et hverdagsrehabiliteringsforløb vurderes borgeren i forhold til behov for visitation af hjemmehjælps ydelser.