Hørup Å
Hørup Å

Vådområdeprojekt Hørup Å

Svendborg Kommune og NaturErhvervsstyrelsen forhandler sammen i øjeblikket med 11 lodsejere om at indgå frivillige aftaler om deltagelse i et vådområdeprojekt ved Hørup Å.

Området, det såkaldte "Projektområde syd" ligger øst for Kirkeby mellem Nørregårdsvej og Assensvej. Området er 55 hektar, og det er beregnet, at et vådområde der kan fjerne cirka 5 tons kvælstof pr år svarende til 91 kg kvælstof på hektar pr år.

Forundersøgelserne
Forhandlingerne sker på baggrund af en teknisk- og en ejendomsmæssig forundersøgelse. Formålet med den tekniske forundersøgelse er at klarlægge mulighederne for at genskabe den naturlige vandbalance i og omkring Hørup Å, belyse konsekvenserne på de omkringliggende arealer og opgøre projekts evne til at fjerne kvælstof. Mens formålet med den ejendomsmæssige forundersøgelse er at undersøge lodsejernes holdning til projektet, herunder deres ønsker til en eventuel erstatning.

I det følgende gives et resume' af de to forundersøgelser.

Projektet
Vådområdeprojektet skal etableres ved at hæve vandløbsbunden i Hørup Å, afskære dræn og ved at genslynge vandløbet. Disse tiltag vil bevirke at grundvandsstanden i arealerne omkring åen vil stige, hvilket vil få vandløbet til at strømme over sine breder i forbindelse med kraftige afstrømninger, som det er naturligt ved uregulerede vandløb. Ved realisering vil arealerne fremstå som sumpede til tørre enge, hvor der er mulighed for græsning med køer eller får om sommeren. I vinterperioden vil arealerne være vådere.

Den ejendomsmæssige forundersøgelse viser, at der i alt er 11 lodsejere, som påvirkes af projektet. Af disse er de seks positive, fire er kritiske og en lodsejer er imod realisering af vådområdeprojektet. Sidstnævnte overvejer dog at sælge sin ejendom.

Projektområde nord
"Projektområde nord", som er et areal på 15 hektar er beliggende lidt nord for "Projektområde syd" indgår også i forundersøgelserne. To af de tre lodsejere i området giver i forundersøgelsen udtryk for, at de ikke ønsker at deltage i projektet. Derfor er søges dette område ikke længere at blive realiseret som vådområdeprojekt.

Lergravning
Region Syddanmark har i Råstofplan 2012 udpeget arealerne langs Hørup Å til lergravningsområde for rødbrændende ler. Forud for at vådområdeprojektet anlægges, kan lodsejerne udnytte lerressourcen. Det lokale teglværk, Wienerberg A/S Petersminde Teglværk har tilbudt at købe alt leren.