Bøllemosen
Bøllemosen

Vådområdeprojekt Bøllemosen

Svendborg Kommune har undersøgt muligheden for at etablere et vådområde i Bøllemosen.

Det 120 hektar store areal ligger ved den øverste ende af Stokkebæk - cirka syv kilometer nord for Svendborg og umiddelbart øst for Svendborg-motorvejen. Projektområdet afvander til Langelandssund, der er en del af Det Sydfynske Øhav.

Bøllemosen er, som navnet antyder, et lavtliggende område. Tidligere lå her en mose, men i slutningen af 1950'erne blev mosen drænet og opdyrket til landbrugsdrift. I dag ses dog ofte oversvømmelser i området, hvilket gør dyrkningssikkerheden dårlig på flere marker. Svendborg Kommune har derfor undersøgt mulighederne for at etablere et vådområde på arealet. Det egentlige formål med projektet er at reducere udledningen af kvælstof. Kvælstof er et næringsstof, som kan forårsage algeopblomstring og iltsvind, hvis det ender i havet.

Vådområdet kan etableres - og mosen genskabes ved at genskabe den naturlige vandbalance i området. Det kan ske ved at sløjfe dele af de eksisterende vandløb i området (Stokkebæk og Hønsehaverenden), og lade vandet strømme frit ud over arealet, der er meget fladt. Cirka den nederste kilometer af Stokkebæk ned til Ryttergårdsvej skal også genslynges og have hævet vandløbsbund. Desuden skal dræn stoppes og drænvandet skal ledes ud over arealet. Der vil således opstå en lavvandet engsø. Vi forventer, at den vil få et areal på 29 hektar og en dybde på mellem 30 til 80 centimeter. De omkringliggende arealer vil fremstå som sumpede til tørre enge. Området vil udover dens evne til at fjerne kvælstof blive et værdifuldt naturområde, som især vil tiltrække ænder, gæs og vadefugle. På årsbasis forventer vi, at vådområdet kan fjerne 11,6 tons kvælstof svarende til en effektivitet på 112 kg kvælstof pr. hektar.

28 lodsejere i området påvirkes af projektet. Den helt overvejende del af dem er positive overfor projektet. Dog er der blandt enkelte en vis skepsis med hensyn til den reelle nyttevirkning samt manglende tiltro til de beregnede konsekvenskort, der viser de fremtidige afvandingsforhold.

Undersøgelsen af mulighederne for at etablere et vådområde i Bøllemosen er afsluttet i maj 2015 og er beskrevet i følgende to rapporter:

Svendborg Kommune Vådområde i Bøllemosen Teknisk forundersøgelse
Svendborg Kommune Vådområdeprojekt i Bøllemosen Ejendomsmæssig forundersøgelse

Svendborg Kommune forventer at ansøge Naturstyrelsen om midler til gennemførsel af projekt i efteråret 2015. Giver styrelsen tilsagn, starter kommunen forhandlingen med lodsejerne vedr. indgåelse af frivillige aftaler først i 2016 med henblik på at have afsluttet gravearbejdet den 1. november 2017.

Realisering af projektet finansieres af staten og vil beløbe sig til mellem 16 og 17 millioner kroner.