Natura 2000
Natura 2000

Klintholm Kalkoverdrev

Klintholm – udvidelse af kalkoverdrev

Svendborg Kommune har udlagt ca. 5 ha omdriftsareal ved Klintholm til vedvarende græs og sikret afgræsning af arealet for at udvide områdets areal med kalkoverdrev.

Formålet med projektet er at sikre gunstig bevaringsstatus for habitatnaturtypen kalkoverdrev (6210) i Natura 2000-området Søer ved Tårup og Klintholm (N118).

Det eksisterende kalkoverdrev indenfor Natura 2000-området har et meget beskedent areal, og en udvidelse er derfor afgørende for at sikre et mere robust naturområde med stor biologisk mangfoldighed (gunstig bevaringsstatus).

Som led i projektet er der i foråret 2015 etableret en ny indhegning på 6,1 ha. Den nordlige forekomst af kalkoverdrev ved Klintholm hegnes sammen med det tidligere omdriftsareal, der i efteråret 2014 er udlagt i vedvarende græs. Afgræsning er nødvendig for at sikre de for overdrev helt afgørende lysåbne forhold og er med til at skabe de karakteristiske strukturer som f.eks gule engmyretuer.

Ved at hegne en del af det eksisterende kalkoverdrev sammen med det nye område sikres en hurtigere udvikling mod naturtypen på omdriftsarealet.

Projektet vil således danne grundlag for en udvidelse af arealet med kalkoverdrev inden for Natura 2000-området og binde den nuværende sydlige og nordlige forekomst af kalkoverdrev sammen.

Det Europæiske Fællesskab (EU), Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Miljøministeriet har givet tilskud til hegningen med vandforsyning og fangfold.