vejstrup å
vejstrup å

Vandplansindsatser i Vejstrup Å

Gennemført i oktober 2018

Svendborg Kommune har i sensommeren 2018 fået gennemført et projekt med etablering af faunapassage ved Klingstrup i Vejstrup Å. Projektet har fået tilskud af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og af statslige midler. Formålet med restaureringsprojektet er at skabe bedre passageforhold for vandløbsfaunaen, og at forbedre levestederne for dyre og planteliv i vandløbet.

Ved ny Klingstrup har der fra gammel tid været en vandmølle med opstemning af møllesø. Vandmøllen har ikke været i brug i mange år og møllebygningerne blev fjernet i 1960’erne. For at skabe faunapassage ved mølleopstemningen skal udlignes et fald på ca. 3 m i vandløbet. For at udjævne det store fald på mere end 3 m i Vejstrup Å, er åen blevet er omlagt over en længere strækning og vandløbsbunden er sænket på en strækning på ca. 200 m opstrøms stemmeværket. Nedstrøms er vandløbsbunden hævet over en strækning på ca. 100 m herunder er der etableret et stærkt slynget stryg (serpentinerstryg) på ca. 65 m nedstrøms opstemningen. Der er udlagt bundsubstrat og skjulesten på den omlagte strækning, og på den øverste del er udlagt 3 gydebanker.

Projektet forventes at medvirke til opfyldelse af vandløbets målsætning om god økologisk tilstand i henhold til miljømålsætningen i statens vandområdeplaner (2015-2021) for Det Sydfynske Øhav.

Forundersøgelse og realisering af projektet er udført i samarbejde med rådgivningsvirksomhederne Niras og Atkins.