Fotos af vandløbet
Fotos af vandløbet

Elleskov Mølle i Hundstrup Å

Gennemført i 2021

Vandplanindsats i Hundstrup Å - Fjernelse af spærring ved Elleskov Mølle

Svendborg Kommune har i foråret 2021 gennemført et projekt for etablering af faunapassage ved Elleskov Mølle i Hundstrup Å. Projektet har fået tilskud af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og af statslige midler. Formålet med restaureringsprojektet er at skabe bedre passageforhold for vandløbsfaunaen og forbedre levestederne for dyre- og plantelivet i vandløbet.

Hundstrup Å har i århundreder været opstemmet ved Elleskov Mølle, som har resulteret i en opstuvning i vandløbet.

Før restaureringen var der på en ca. 150 m lang strækning før mølleopstemningen et ensartet profil uden fald. Bunden bestod mest af sandaflejringer og finere grus. Efter Elleskov Mølle var der et naturligt forløb med et betydeligt fald på ca. 10 ‰. Ved at fjerne opstemningen og genslynge forløbet af Hundstrup Å er der sikret fri passage for smådyr og fisk i vandløbet og der er derved skabt kontinuitet i vandløbet. Vandløbsbunden er nu sænket, og der er etableret et ca. 300 m langt stryg med et fald på 4,3 ‰.

Projektet forventes at medvirke til opfyldelse af målsætningen om god økologisk tilstand i Hundstrup Å i henhold til miljømålsætningen i statens vandområdeplaner (2015-2021) for Det Sydfynske Øhav.

Forundersøgelse, detailprojektering og realisering af projektet er udført i samarbejde med rådgiver Bangsgaard og Paludan ApS, Tine Eggertsen og entreprenør Hans H Pedersen ApS.