Fotos af vandløb
Fotos af vandløb

Vandløb fra Egense II

Gennemført i sommeren 2021

Vandplanindsats i Vandløb fra Egense – Forbedring af de fysiske forhold

Svendborg Kommune har i sensommeren 2021 gennemført et projekt for forbedring af de fysiske forhold i Vandløb fra Egense. Projektet har fået tilskud af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og af statslige midler. Formålet med restaureringsprojektet er at forbedre de fysiske forhold i vandløbet og derved forbedre levestederne for dyre- og plantelivet.

Vandløb fra Egense har gode faldforhold, men miljøkvaliteten har ikke levet op til kravene i statens Vandområdeplaner. Den fysiske variation var betegnet som god, men vandløbsbunden har været kraftigt sandpåvirket på trods af det kraftige fald, hvilket formentligt har været årsag til manglende gydegravninger.

Ved restaureringsprojektet er der udlagt gydegrus ved etablering af gydebanker flere steder i vandløbet. På en lokalitet, hvor vandløbet havde forløb gennem en opstemmet sø, er vandløbet lagt uden om søen.

Restaureringsprojektet forventes at have en positiv effekt på de fysiske forhold og derved medvirke til opfyldelse af målsætningen om god økologisk tilstand i Vandløb fra Egense i henhold til miljømålsætningen i statens vandområdeplaner (2015-2021) for Det Sydfynske Øhav.

Forundersøgelse, detailprojektering og realisering af projektet er udført i samarbejde med rådgiver Bangsgaard og Paludan ApS og anlægsarbejdet er udført af HedeDanmark A/S.