Fotos af vandløb
Fotos af vandløb

Skelbækken

Gennemført i sommeren 2021

Vandplanindsats i Skelbækken – Forbedring af de fysiske forhold

Svendborg Kommune har i sensommeren 2021 gennemført et projekt for forbedring af de fysiske forhold i Skelbækken. Projektet har fået tilskud af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og af statslige midler. Formålet med restaureringsprojektet er at skabe bedre levesteder for dyre- og plantelivet i vandløbet.

Restaureringsprojektet har til formål at forbedre de fysiske forhold i Skelbækken og derved forbedre levevilkårene for fisk og smådyr i vandløbet. Skelbækken har gode faldforhold og den fysiske variation er god, særligt fra Lindekildevej til udløb i Svendborg Sund. Bunden varierer mellem sand, grus- og stenmaterialer. Ved restaureringsprojektet er der foretaget udskiftning af bundmaterialet, etableret sandfang og gydebanker.

Projektet forventes at have en positiv effekt på de fysiske forhold og derved medvirke til opfyldelse af målsætningen om god økologisk tilstand i Skelbækken i henhold til miljømålsætningen i statens vandområdeplaner (2015-2021) for Det Sydfynske Øhav.

Forundersøgelse, detailprojektering og realisering af projektet er udført i samarbejde med rådgiver Bangsgaard og Paludan ApS og anlægsarbejdet er udført af HedeDanmark A/S.