Vester Mølle
Vandplansindsats ved Vester Mølle

Vandplansindsats ved Vester Mølle i Syltemae Å

Gennemførelse af faunapassage udføres i 2019

Svendborg Kommune har den 29. juli 2015 fået tilsagn om tilskud til gennemførelse af en faunapassage ved Vester Mølle i Syltemae Å. Projektet er finansieret af EU, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og Miljø- og Fødevareministeriet.

Mølleopstemningen ved Vester Mølle i Syltemae Å er udpeget som en spærring i statens vandplan for Det Sydfynske Øhav 2009-2015. Opstemningen betyder, at vandrende smådyr og fisk ikke kan vandre frit igennem Syltemae Å-systemet. Projektet har til formål at skabe en fuld bevægelighed for smådyr og fisk igennem Syltemae Å. Dette gøres ved at nedlægge opstemningen og udligne faldet i opstrøms retning ved at etablere et omløbsstryg.

Projektet vil desuden forbedre de fysiske forhold i Syltemae Å på projektstrækningen, og dermed forbedre livsbetingelserne for vandløbets smådyr og fisk. Der udlægges desuden gydestrækninger på projektstrækningen for ørreder.

Forundersøgelsen er udarbejdet af rådgivningsvirksomheden Rambøll i samarbejde med Svendborg Kommune.

Anlægsarbejdet udføres i sensommeren 2019 og afsluttes endeligt i 2020. Naturrådgivningen A/S har lavet detailprojektering og står for byggeledelsen, og Munck Forsyningsledninger A/S udfører anlægsarbejdet.