Illustration byplanlægning
Illustration byplanlægning

Byplanlægning

Planloven regulerer den fysiske planlægning i Danmark.

Planstrategien er den øverste plan i planhierarkiet, som kommunerne har ansvar for at udvikle. Planstrategien er byrådets samlede vision for kommunens langsigtede udvikling. Planstrategien er dermed et redskab for hele kommunen og samarbejdspartnere til at prioritere og målrette indsatser, således visionen efterstræbes. Planstrategien omhandler ikke kun fysisk planlægning, men skal i en bred kontekst beskrive byrådets vision for kommunen.
 

Planstrategien er derudover grundlaget for udarbejdelse af næstkommende kommuneplan.
 

Kommuneplanen er kommunens redskab til, hvordan den fysiske planlægning skal understøtte planstrategien. Her ud over er der også statslige krav til, hvad der skal være udpeget og reguleret i kommuneplanen. Byrådet er forpligtet til at arbejde for at realisere kommuneplanen, men kan ændre i kommuneplanen med tillæg. Kommuneplanen er ikke gældende for den enkelte grundejer. I kommuneplanen er der generelle rammer om forskellige emner og konkrete rammer for områder i kommunen. En konkret ramme vil altid fastsætte, hvad område skal bruges til, fx boliger eller erhverv. Rammerne vil ofte også fastlægge en max bebyggelsesprocent og eventuelt maksimale bygningshøjder.
 

Lokalplaner er gældende for den enkelte grundejer. Der er ikke handlepligt på en lokalplan. Det betyder, at eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte selvom det pågældende område bliver omfattet af en ny lokalplan, som ændrer områdets muligheder.  I en lokalplan er der bestemmelser om anvendelse, placering, omfang og udseende for det enkelte byggeri. En lokalplan kan være mere eller mindre detaljeret i bestemmelserne alt efter, hvad der planlægges for, og hvor det er henne. Omfatter lokalplanen et område, hvor der skal tages mange hensyn f.eks et bevaringsværdigt bymiljø eller en særlig placering i landskabet, vil den oftest være mere detaljeret end en lokalplan for et erhvervsområde, der ikke er synlig fra større veje.