Skovrejsning nordøst for Svendborg

Svendborg Kommune, Naturstyrelsen og Vand g Affald har indgået en samarbejdsaftale om et stort skovrejsningsprojekt nordøst for Svendborg.

Miljøvurdering af samarbejdsaftalen
Naturstyrelsen har nu gennemført en miljøvurdering af samarbejdsaftalen om skovrejsning ved Svendborg efter miljøvurderingslovens § 8, stk. 1, hvorved der er truffet afgørelse.
I medfør af miljøvurderingslovens § 34 er samarbejdsaftalen (som i henhold til loven anses som en plan) offentliggjort sammen med miljørapporten og den sammenfattende redegørelse efter lovens § 13, stk. 2. Alle dokumenter inkl. klagevejledning kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside.
 

Hvidbog over høringssvar indkommet under høring af miljøvurdering af samarbejdsaftalen
Til brug for Svendborg Kommunes godkendelse af samarbejdsaftalen i Byrådet er der udarbejdet en Hvidbog over høringssvarene. Hvidbogen kan ses nederst på denne side.
 

Lodsejermøde den 28. januar 2021
På mødet præsenterer Landbrugsstyrelsen proces og tidsplan for jordfordelingen, som er igangsat. Der nedsættes et lodsejerudvalg, som skal bistå Landbrugsstyrelsen med lokalkendskab.
Afholdes som webinar.
 

Borgermøde den 29. juni 2020
Mødet blev afholdt både elektronisk og med mulighed for at møde op i byrådssalen på Rådhuset i Svendborg.
På mødet blev der informeret om projektet, baggrunden for skovrejsningen, og hvordan skoven planlægges.
Mødet var desuden et offentligt møde om miljøvurderingen af forslaget til samarbejdsaftalen mellem de tre parter, som Naturstyrelsen har udarbejdet.
 

Lodsejermøde den 30. januar 2020
På mødet blev der informeret om projektet, baggrunden for skovrejsningen,udformning af skoven samt erhvervelse af jord til projektet.

 

Forud for de tre parters accept af at arbejde videre med skovrejsningen er der udarbejdet et screeningsnotat af området. Det kan ses herunder. 

 

Nyhedsbrev
Du kan tilmelde dig et nyhedsbrev om skovrejsningen ved at sende en mail til Anni Borup (abo@nst.dk). I emnefeltet skal stå: Tilmelding til nyhedsbrev om skovrejsning ved Svendborg.