Vandråd 2019/2020

Svendborg Kommune er sekretariat for vandrådet for vandoplandet Det Sydfynske Øhav.

Vandråd 2019/2020

 

Valg af sekretariatskommune for vandråd for Det Sydfynske Øhav

Svendborg Kommune bliver sekretariatskommune for det kommende vandråd i hovedvandopland 1.15 Det Sydfynske Øhav
 

Kommunerne i oplandet til Det Sydfynske Øhav har aftalt, at Svendborg Kommune skal være sekretariatskommune for vandrådet.

 

Vandrådets opgaver
Vandrådet kan rådgive kommunerne om de opgaver, der skal udføres.

Kommunerne i et hovedvandopland skal: udarbejde forslag til supplerende foranstaltninger for den fysiske vandløbsindsats til indsatsprogrammet for vandområdeplanerne 2021-2027 samt bidrag til den miljørapport, som ministeren skal udarbejde i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

 

Sekretariatskommunens opgave
Sekretariatskommunen skal varetage sekretariatsbetjeningen af vandrådet, lede møderne i vandrådet og oprette vandrådet senest den 2. december 2019.

I forbindelse med oprettelse af vandrådet træffer sekretariatskommunen i samråd med de øvrige kommuner i hovedvandoplandet afgørelse om sammensætning af vandrådet. Dette vil blive annonceret på Svendborg Kommunes hjemmesid.

Vandrådsarbejdet gennemføres i henhold til bestemmelserne i den såkaldte vandrådsbekendtgørelse, som kan ses her.

 

 

Den 11. november 2019 er frist for at anmode om nedsættelse af vandråd

Ifølge lov om vandplanlægning samt udkast til bekendtgørelse om vandråd mv. skal kommunerne under eventuel inddragelse af lokale vandråd udarbejde forslag til den fysiske vandløbsindsats for 3. vandområdeplanperiode 2021-2027.

Kommunerne skal oprette vandrådene. Initiativet til at oprette vandråd skal dog komme fra de organisationer og foreninger, der efter loven kan være medlem heraf. Følgende foreninger og organisationer kan ifølge lov om vandplanlægning være repræsenteret i et vandråd:

 

Relevante landsdækkende erhvervsorganisationer.

Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis formål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser.

Lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand.

Hver organisation eller forening kan indstille ét medlem og én suppleant pr. vandråd. Vandrådet kan højest bestå af 20 medlemmer og der skal tilstræbes en ligelig repræsentation af forskellige interesser i forbindelse med vandplanlægning.

På den baggrund, og efter aftale med Miljøministeren, opfordres landsdækkende erhvervsorganisationer, landsdækkende grønne organisationer samt lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand, til inden mandag den 11. november 2019 at anmode om oprettelse af et vandråd.

Anmodning om oprettelse af vandråd kan ske til Svendborg Kommune på e-mail: natur@svendborg.dk med tydelig angivelse af, hvilket hovedvandopland vandrådet ønskes oprettet i samt evt. navn på indstillet medlem og suppleant, hvis det vides på nuværende tidspunkt.

Med udkastet til bekendtgørelse om vandråd skal kommunalbestyrelserne inden for de enkelte hovedvandoplande efter den udmeldte frist beslutte, at der skal oprettes et vandråd, hvis der er anmodet herom. Kommunerne aftaler desuden hvilken kommune, der skal varetage sekretariatsbetjeningen af vandrådet og lede møderne i vandrådet. Svendborg Kommune er valgt til at være sekretariatskommune for vandrådet for Det Sydfynske Øhav.

Den kommune, der varetager sekretariatsbetjeningen af det enkelte vandråd, vil herefter i samråd med de øvrige kommuner i hovedvandoplandet træffe afgørelse om, hvilke af de indstillede personer der kan være medlem af vandrådet.

Ifølge Miljøministeriet forventes vandrådenes arbejde påbegyndt primo december 2019 med udsendelse af en ny vandrådspakke (rammer og vejledning samt IT-værktøj). Fristen for kommunernes indberetning til Miljø- og Fødevareministeriet forventes at blive den 22. september 2020.