Tilskud til privat pasning i eget hjem

Tilskud til privat pasning i eget hjem (dagtilbudslovens § 78-85)


Hvordan fungerer ordningen?

Som forælder kan du vælge at benytte en privat passer til at passe dit barn i eget hjem. Hvis du vælger at benytte en privat passer til at passe dit barn i eget hjem, skal du selv ansætte og betale passerens løn. Du har mulighed for at ansøge Svendborg Kommune om tilskud til privat pasning i eget hjem. Ansøgning sker via Digital Pladsanvisning.

Svendborg Kommune godkender den private passer og dit hjem, inden der udbetales tilskud. Svendborg Kommune kontakter dig og aftaler et møde. Godkendelsen sker med udgangspunkt i Børne og Unge Udvalgets godkendte retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger.

Private passeres vikarer godkendes med udgangspunkt i Børne og Unge Udvalgets godkendte retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger.

Tilskuddets størrelse

I Svendborg Kommune gives der tilskud til privat pasning i eget hjem til forældre med børn i alderen 0-2 år - det vil sige fra barnet er 24 uger og indtil den 1. i måneden, hvor barnet fylder tre år. Tilskud til privat pasning i eget hjem udgør maksimalt 75 pct. af den udgift, du har til den private passer.

I 2020 udgør det maksimale tilskud 5.927 kr. pr. måned.

Tilskuddet udbetales månedsvis bagud og indsættes på din NemKonto den sidste hverdag i måneden.

​Hvis dit barn bliver passet mindre end 31 timer om ugen, nedsættes maksimumtilskuddet.

Har du flere børn der bliver passet, kan du få søskendetilskud efter gældende regler. Der kan ikke ydes økonomisk fripladstilskud til privat pasning i eget hjem.

Sådan søger du om tilskud

Ansøgning til privat pasning i eget hjem sker via Digital Pladsanvisning. Du kan ikke søge om tilskud til ansættelse af en au pair. En au har opholdstilladelse i Danmark, men ikke arbejdstilladelse. Din ansøgning om tilskud bliver færdigbehandlet senest seks uger efter, at vi har modtaget ansøgningen.

Tilsyn med privat pasning i eget hjem

Svendborg Kommune fører tilsyn med den private passer. Tilsynet sker med udgangspunkt i Børne og Unge Udvalgets godkendte retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger. Selvom der ikke er mulighed for at få tilskud til privat pasning i eget hjem efter at barnet er fyldt tre år, føres der stadig tilsyn, så længe barnet bliver passet af en privat passer.

Overgang til dagtilbud

Ved overgang til dagtilbud gælder de almindelige optagelsesregler. Der er pladsgaranti i Svendborg Kommune senest tre måneder efter ansøgningsdato. Opskrivning sker via Digital Pladsanvisning.

Spørgsmål vedrørende tilskud til privat pasning i eget hjem

Spørgsmål vedrørende tilskud til privat pasning i eget hjem rettes til Pladsanvisningen på 62 23 30 00.