Barn, hund og mor - udendørs

Tilskud til privat pasning i eget hjem

Du kan vælge at ansætte en privat børnepasser til at passe dit barn i dit eget hjem. Du skal betale lønnen til den private børnepasser, og du har mulighed for at ansøge Svendborg Kommune om tilskud til privat pasning i eget hjem, jf. dagtilbudslovens § 78-85.

I Svendborg Kommune kan du søge tilskud til privat pasning i eget hjem, når dit barn er i alderen 24 uger og indtil den 1. i måneden, hvor barnet er 3,3 år. 

Svendborg Kommune godkender den private børnepasser og dit hjem, inden der udbetales tilskud. Efter modtagelse af ansøgning vil kommunen kontakte dig og aftale et møde. Godkendelsen sker med udgangspunkt i retningslinjer for private pasningsordninger.

Tilskuddets størrelse

Tilskud til privat pasning i eget hjem udgør maksimalt 75 pct. af den udgift, du har til den private børnepasser. Tilskuddet udbetales månedsvis forud og indsættes på din NemKonto den sidste hverdag i måneden.


Fra 1. januar 2024 udgør det maksimale tilskud for 0-2 årige 6.942 kr. pr. måned i 12 måneder.
Fra 1. januar 2024 udgør det maksimale tilskud for 3-3,3 årige 4.196 kr. pr. måned i 12 måneder.

Hvis dit barn passes mindre end 31 timer om ugen, nedsættes tilskuddet.

Du kan få søskendetilskud efter gældende regler, hvis du har flere børn, som bliver passet. Der kan ikke ydes økonomisk fripladstilskud til private pasningsordninger. Du kan her læse om søskende- og fripladstilskud.

Ansøgning om tilskud

Ansøgning til privat pasning i eget hjem sker via Digital Pladsanvisning.

Du kan ikke søge om tilskud til ansættelse af en au pair. En au pair har opholdstilladelse i Danmark, men ikke arbejdstilladelse.

Din ansøgning om tilskud bliver færdigbehandlet senest seks uger efter, at Svendborg Kommune har modtaget ansøgningen.

Tilsyn

Svendborg Kommune fører tilsyn med den private børnepasser i dit hjem efter gældende lovgivning og kommunalt fastsatte godkendelseskriterier.

Der føres tilsyn med dit barns trivsel, udvikling og læring, med udførelsen af pasningsopgaven og de fysiske rammer samt med den private børnepassers arbejde med at fremme dit barns læring via et trygt læringsmiljø.

Overgang til dagtilbud

Ved overgang til dagtilbud gælder de almindelige optagelsesregler. Der er pladsgaranti i Svendborg Kommune senest tre måneder efter ansøgningsdato. Opskrivning til dagtilbud sker via Digital Pladsanvisning.

Spørgsmål

Spørgsmål vedrørende tilskud til privat pasning i eget hjem rettes til Pladsanvisningen på 62 23 36 12