På fars skulder

Tilskud til pasning af egne børn

Forældre med børn i alderen fra 24 uger og indtil skolestart har mulighed for at vælge tilskud til pasning af egne børn. 

Hvem kan få tilskud til pasning af egne børn?

Tilskud til pasning af egne børn kan gives til biologiske forældre, samlevende i husstanden og adoptanter, der ønsker at passe deres egne børn. Tilskud til pasning af egne børn er således et alternativ til at få sit barn indmeldt i et dagtilbud eller en privat pasningsordning. 

For at få tilskud til pasning af egne børn skal nedenstående betingelser opfyldes:

  • Barnet skal være mindst 24 uger
  • Barnet har ikke plads i et dagtilbud eller privat pasningsordning
  • Barnet må ikke bo i et udsat boligområde – (gælder ikke for børn under ét år)
  • Ansøger modtager ikke arbejdsindtægt eller er selvstændigt erhvervsdrivende
  • Ansøger modtager ikke offentlig overførelsesindkomst (eks. barselsdagpenge, orlovsydelse, kontanthjælp, førtidspension, SU)
  • Ansøger skal have opholdt sig i Riget i syv ud af de seneste otte år (gælder ikke for personer, der er omfattet af EU-retten, herunder EØS-borgere)
  • Ansøger skal kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer. Ved ansøgning skal der kunne fremvises dokumentation for gennemført 9.-klasseprøve i dansk med mindst karakteren 2 eller bevis for at have bestået ”Prøve i Dansk 2” eller tilsvarende dokumentation (gælder ikke for personer, der er omfattet af EU-retten, herunder EØS-borgere)
  • Tilskudsperioden skal minimum udgøre 8 uger og maksimum ét år

Hvis en tilskudsmodtagers ægtefælle modtager kontanthjælp fradrages tilskuddet til pasning af egne børn i kontanthjælpen, hvis denne overstiger den kontanthjælp, som tilskudsmodtageren havde været berettiget til, hvis pågældende ikke havde fået tilskud til pasning af egne børn. 

Tilskuddets størrelse

Tilskuddets størrelse afhænger af barnets alder.


Pr. 1. januar 2024 udgør tilskuddet for 0-2 årige 6.942 kr. pr. måned.
Pr. 1. januar 2024 udgør tilskuddet for 3 år til skolestart 4.196 kr. pr. måned. 

Tilskuddet til pasning af egne børn beskattes som A-indkomst for tilskudsmodtageren. Da der ikke er tale om lønindkomst, beregnes der ikke ATP eller arbejdsmarkedsbidrag. Der optjenes ikke feriepenge, men feriepenge kan modtages som følge af allerede udført arbejde. 

Modtager man tilskud til pasning af egne børn, imens man samtidigt har et andet barn i eksempelvis dagtilbud eller SFO, er man ikke berettiget til søskendetilskud. 

Udbetalingstidspunkt

Tilskuddet udbetales til NemKonto den sidste bankdag i den måned, tilskuddet dækker.

Antal tilskud pr. barn og pr. husstand

Der kan gives et tilskud pr. barn. Ansøgere kan dele tilskudsperioden for det enkelte barn i maksimalt to perioder. Der kan maksimalt udbetales tre tilskud til samme husstand, som ikke må overstige dagpengemaksimum. 

Afslag på tilskud eller ophør af tilskud

Tilskud til pasning af egne børn kan ikke gives, hvis hensynet til barnet taler for, at barnet skal indmeldes i et dagtilbud med støtte efter dagtilbudslovens § 4, stk. 2. eller bestemmelserne i servicelovens § 52 om særlig støtte til børn og unge. 

Tilskud til pasning af egne børn bortfalder hvis tilskudsmodtageren fraflytter kommunen.

Hvis du ønsker at afbryde tilskuddet før tid, skal du rette henvendelse til Pladsanvisningen. Hvis du afbryder tilskuddet eller dit barn indmeldes i et dagtilbud indenfor de første 8 uger af tilskudsperioden, skal hele tilskuddet tilbagetales til Svendborg Kommune.

Overgang til dagtilbud

Ved overgang til dagtilbud gælder de almindelige optagelsesregler. Der er pladsgaranti i Svendborg Kommune senest tre måneder efter ansøgningsdato. Opskrivning sker via Digital Pladsanvisning.

Pladser i kommunale og selvejende dagtilbud tilbydes pr. den 1. eller 16. i måneden. Ophører tilskuddet eksempelvis pr. den 20. i måneden vil der kunne tilbydes plads pr. den 1. i efterfølgende måned.

Ansøgning om tilskud til pasning af egne børn

Ansøgning om tilskud til pasning af egne børn sker via Digital Pladsanvisning. Tilskuddet kan tidligst søges fire måneder før tilskudsperioden. Ansøgeren skal være den forælder, som skal passe barnet og ønsker at modtage tilskuddet.

Spørgsmål vedrørende tilskud til pasning af egne børn

Spørgsmål vedrørende tilskud til pasning af egne børn rettes til Pladsanvisningen på 62 23 36 12.