Illustration - tilskud til pasning af egne børn
Illustration - tilskud til pasning af egne børn

Tilskud til pasning af egne børn

Tilskud til pasning af egne børn (dagtilbudslovens § 86)

Forældre med børn i alderen fra 24 uger og indtil skolestart har mulighed for at vælge tilskud til pasning af egne børn. 

Hvem kan få tilskud til pasning af egne børn?

Tilskud til pasning af egne børn kan gives til biologiske forældre, samlevende i husstanden og adoptanter, der ønsker at passe deres egne børn. Tilskud til pasning af egne børn er således et alternativ til at få sit barn optaget i et dagtilbud eller en privat pasningsordning. 

For at få tilskud til pasning af egne børn skal nedenstående betingelser opfyldes:

  • Barnet skal være mindst 24 uger
  • Barnet har ikke plads i et dagtilbud
  • Ansøger modtager ikke tilskud til private pasningsordninger
  • Ansøger modtager ikke arbejdsindtægt eller er selvstændigt erhvervsdrivende
  • Ansøger modtager ikke offentlig overførelsesindkomst (eks. barselsdagpenge, orlovsydelse, kontanthjælp, førtidspension, SU)
  • Ansøger skal have opholdt sig i Riget i syv ud af de seneste otte år (gælder ikke for personer, der er omfattet af EU-retten, herunder EØS-borgere)
  • Ansøger skal kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer. Ved ansøgning skal kunne fremvises dokumentation for gennemført 9.-klasseprøve i dansk med mindst karakteren 2 eller bevis for at have bestået ”Prøve i Dansk 2” eller tilsvarende dokumentation (gælder ikke for personer, der er omfattet af EU-retten, herunder EØS-borgere)

  • Tilskudsperioden skal minimum udgøre 13 uger og maksimum et år

Der kan ikke ydes tilskud til pasning af egne børn til en ansøger, der ikke udnytter sine arbejdsmuligheder efter lov om aktiv socialpolitik. Hvis en tilskudsmodtagers ægtefælle modtager kontanthjælp fradrages tilskuddet til pasning af egne børn i kontanthjælpen, hvis denne overstiger den kontanthjælp, som tilskudsmodtageren havde været berettiget til, hvis pågældende ikke havde fået tilskud til pasning af egne børn. 

Tilskuddets størrelse

Tilskud til pasning af egne børn udgør 85 pct. af den billigste nettodriftsudgift pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen. 

I 2020 udgør tilskuddet for 0-2 årige 6.718 kr. pr. måned i 12 måneder. I 2020 udgør tilskuddet for 3 år til skolestart  4.017 kr. pr. måned i 12 måneder.

Tilskuddet til pasning af egne børn beskattes som A-indkomst for tilskudsmodtageren. Der optjenes ikke feriepenge, men feriepenge kan modtages som følge af allerede udført arbejde. 

Modtager man tilskud til pasning af egne børn, imens man samtidigt har et andet barn i eksempelvis dagtilbud eller SFO, er man ikke berettiget søskendetilskud. 

Udbetalingstidspunkt

Tilskud til pasning af egne børn kan tidligst gives, når barnet er mindst 24 uger. Tilskuddet udbetales til NemKonto den sidste hverdag i den måned, tilskuddet dækker.

Tilskudsperiodens længde og antal tilskud pr. barn og pr. husstand

Tilskudsperioden skal minimum udgøre 13 uger og maksimum et år. Der kan gives et tilskud pr. barn. Ansøgere kan dele tilskudsperioden for det enkelte barn i maksimalt to perioder.

Der kan maksimalt udbetales tre tilskud til samme husstand, som ikke må overstige dagpengemaksimum. 

Afslag på tilskud eller ophør af tilskud

Tilskud til pasning af egne børn kan ikke gives, hvis hensynet til barnet taler for, at barnet skal optages i et dagtilbud med støtte efter dagtilbudslovens § 4, stk. 2. eller bestemmelserne i servicelovens § 52 om særlig støtte til børn og unge. 

Tilskud til pasning af egne børn kan bringes til ophør, hvis tilskudsmodtageren bevidst unddrager sig strafforfølgning eller straffuldbyrdelse. 

Tilskud til pasning af egne børn bortfalder hvis tilskudsmodtageren flytter til en anden kommune, som ikke giver tilskud til pasning af egne børn efter dagtilbudslovens § 86. 

Overgang til dagtilbud

Ved overgang til dagtilbud gælder de almindelige optagelsesregler. Der er pladsgaranti i Svendborg Kommune senest tre måneder efter ansøgningsdato. Opskrivning sker via Digital Pladsanvisning.

Pladser i kommunale og selvejende dagtilbud tilbydes pr. den 1. eller 16. i måneden. Ophører tilskuddet eksempelvis pr. den 20. i måneden vil der kunne tilbydes plads pr. den 1. i efterfølgende måned.

Ansøgning om tilskud til pasning af egne børn

Ansøgning om tilskud til pasning af egne børn sker via Digital Pladsanvisning. Tilskuddet kan tidligst søges 4 måneder før tilskudsperioden.

Spørgsmål vedrørende tilskud til pasning af egne børn

Spørgsmål vedrørende tilskud til pasning af egne børn rettes til Pladsanvisningen på 62 23 30 00.