Kombinationstilbud

Kombinationstilbud er til forældre, der har et dokumenteret, arbejdsbetinget behov for pasning af deres barn uden for dagtilbuddenes åbningstider.

Et kombinationstilbud består af en deltidsplads i et kommunalt, selvejende eller privat dagtilbud kombineret med tilskud til en fleksibel pasningsordning uden for dagtilbuddenes åbningstid.

Tilbuddet gælder for alle børn i husstanden fra 26 uger til skolestart.

Fleksibel pasningsordning

Fleksibel pasningsordning er en ordning, hvor du som forældre selv indgår aftale med en fleksibel børnepasser om at passe dit barn uden for dagtilbuddenes åbningstid, med tilskud fra kommunen.

Du kan kun få tilskud til en fleksibel pasningsordning uden for dagtilbuddenes åbningstid og kun i tidsrum, hvor du som eneforsørger eller hvor I begge som forældre er forhindret i at passe jeres barn på grund af arbejde.

Den fleksible pasningsordning skal have et tidsmæssigt omfang på mindst ti timer pr. uge i gennemsnit. Timerne skal opgøres over en periode på mindst fire uger og maksimalt otte uger.

Kombinationsmuligheder

Kombinationstilbuddet kan samlet set ikke overstige hvad der svarer til en fuldtidsplads i et alderssvarende dagtilbud i kommunen, og den fleksible pasningsordning skal udgøre mindst ti timer pr. uge i gennemsnit.  

Du kan vælge mellem tre forskellige muligheder for at kombinere en deltidsplads i et dagtilbud med en fleksibel pasningsordning i 50 timer pr. uge i børnehuse og 48 timer pr. uge i dagpleje.

Deltidsplads i dagtilbud Maksimalt timetal for en fleksibel pasningsordning
20 timer pr. uge 30 timer pr. uge i børnehuse og 28 timer pr. uge i dagpleje
30 timer pr. uge 20 timer pr. uge i børnehuse og 18 timer pr. uge i dagpleje
40 timer pr. uge i børnehuse og 38 timer pr. uge i dagepleje 10 timer pr. uge

Kombinationsmulighederne betyder eksempelvis, at du med en 20 timers deltidsplads kan få tilskud til en fleksibel pasningsordning i 30 timer pr. uge, hvis dit barn er indmeldt i et børnehus og 28 timer pr. uge, hvis dit barn er indmeldt i dagpleje.

Det gennemsnitlige antal timer pr. uge i dagtilbuddet må gerne variere, men må over en periode på mindst fire uger og maksimalt otte uger ikke overskride det aftalte antal timer pr. uge.

Forældre afleverer barnets mødeplan til det enkelte dagtilbud med mindst en måneds varsel og for minimum fire uger. Timerne skal placeres i sammenhængende forløb på de enkelte dage. Der kan ikke spares timer op, hvis barnet ikke anvender de aftalte timer.

Hvad koster et kombinationstilbud?

Nedenfor er vist taksten for en deltidsplads i 2019 og 2020 på henholdsvis 20, 30 og 40/38 timer pr. uge. Taksterne udgør henholdsvis 75, 80 og 90 pct. af taksten for en fuldtidsplads og betales pr. måned i 11 måneder om året (juli måned er betalingsfri). Hvis dit barn er indmeldt i et børnehus med frokostordning betales der fuld frokosttakst, som i 2019 udgør 593 kr. pr. måned i 11 måneder.

Kombinationstilbud - takster 2020
  Dagpleje Vuggestue Børnehave
20 timer pr. uge 2.229 kr. 2.577 kr. 1.425 kr.
30 timer pr. uge 2.378 kr. 2.748 kr. 1.520 kr.
40 timer pr. uge i børnehuse og 38 timer pr. uge i dagpleje 2.675 kr. 3.092 kr.  1.710 kr.

 

Tilskud til en fleksibel pasningsordning udgør maksimalt 75 pct. af den udgift, du har til den fleksible børnepasser. Nedenfor er vist det maksimale tilskud pr. måned til en fleksibel pasningsordning i 2019 og 2020. Tilskuddet udbetales månedsvis bagud og indsættes på din NemKonto den sidste hverdag i måneden.

Fleksibel pasningsordning - tilskud 2020
  0-2 årige 3-5 årige
30/28 timer pr. uge 3.556 kr. 2.127 kr.
20/18 timer pr. uge 2.371 kr. 1.418 kr.
10 timer pr. uge 1.185 kr. 709 kr.

Hvem kan søge?

Du kan søge om kombinationstilbud, hvis du som eneforsørger eller hvis I begge som forældre har et arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger udenfor dagtilbuddenes åbningstid, og kan dokumentere dette.

Ansøgning og dokumentation

Du skal ansøge Svendborg kommune senest en måned før du ønsker et kombinationstilbud til dit barn.

Som dokumentation for, at du/I har et arbejdsbetinget behov for pasning udenfor dagtilbuddenes åbningstid, skal du/I sende en kopi af vagtplanen fra din/jeres arbejdsplads og bekræftelse fra arbejdsgiver.

Har dit barn endnu ikke fået plads i et dagtilbud, gælder de almindelige regler om optagelse.

Er du interesseret i et kombinationstilbud til dit barn skal du kontakte pladsanvisningen på 62 23 30 00.

Godkendelse af den fleksible pasningsordning

For at få tilskud til en fleksibel pasningsordning skal du indgå en pasningsaftale med en fleksibel børnepasser. Svendborg Kommune skal godkende pasningsaftalen og den fleksible børnepasser.

Den fleksible pasningsordning godkendes efter samme godkendelseskriterier som private pasningsordninger. Den fleksible pasningsordning er dog ikke omfattet af kravet om, at der skal arbejdes med at fremme børns læring gennem trygge læringsmiljøer.

Når den fleksible pasningsordning er godkendt fører Svendborg Kommune tilsyn med ordningen.

Lønnen aftales mellem dig som forælder og den fleksible børnepasser. Egenbetaling samt størrelsen på det kommunale tilskud afhænger af timetallet og barnets alder.

Ophør af kombinationstilbuddet

Hvis du ikke længere ønsker at benytte et kombinationstilbuddet skal du varsle Svendborg Kommune senest en måned før du ønsker, at kombinationstilbuddet skal ophøre.

Når kombinationstilbuddet ophører, er dit barn garanteret en fuldtidsplads i det dagtilbud, hvor barnet er indskrevet.