Barn i mælkebøttemark vender solbriller forkert

Kombinationstilbud

Kombinationstilbud er til forældre, der har et dokumenteret, arbejdsbetinget behov for pasning af deres barn uden for dagtilbuddenes åbningstider.

Et kombinationstilbud består af en deltidsplads i et kommunalt, selvejende eller privat dagtilbud kombineret med tilskud til en fleksibel pasningsordning uden for dagtilbuddenes åbningstid.

Som forælder skal du have et arbejdsbetinget behov for mindst 10 timers ugentlig pasning udenfor dagtilbuddets åbningstid. Jeres samlede pasningsbehov må ikke overstige 50 timer ugentligt i børnehuse og 48 timer ugentligt i dagpleje.

Deltidsplads

Det aftalte antal timer i dagtilbuddet placeres indenfor dagtilbuddets åbningstider. Som forælder kan dine/jeres arbejdstider variere, og derfor behøver alle uger ikke at være ens.

Det er vigtigt, at du er i dialog med dagtilbuddet om dit barns fremmøde. Du skal derfor aflevere barnets mødeplan til det enkelte dagtilbud med mindst en måneds varsel og for minimum fire uger.

Det gennemsnitlige timeantal over en periode på fire uger må ikke overstige det godkendte. Der kan ikke spares timer op, hvis barnet ikke anvender de aftalte timer.

Fleksibel pasningsordning

Fleksibel pasningsordning er en ordning, hvor du som forælder selv indgår aftale med en fleksibel børnepasser om at passe dit barn uden for dagtilbuddenes åbningstid, med tilskud fra kommunen.

Du kan kun få tilskud til en fleksibel pasningsordning uden for dagtilbuddenes åbningstid og kun i tidsrum, hvor du som eneforsørger eller hvor I begge som forældre er forhindret i at passe jeres barn på grund af arbejde.

Aftalen og den fleksible børnepasser skal godkendes af Svendborg Kommune, ligesom det også er Svendborg Kommune, der efterfølgende fører tilsyn med ordningen.

Hvad koster et kombinationstilbud?

Nedenfor er vist taksterne for de forskellige muligheder for deltidspladser i 2024. Hvis dit barn er indmeldt i et børnehus med frokostordning betales der fuld frokosttakst, som i 2024 udgør 685 kr. .

Takster deltidsplads i dagpleje:

  Pr. 1. januar 2024
0-20 timer (75%) 2.645 kr.
21-30 timer (80%) 2.821 kr.
31-38 timer (90%) 3.174 kr.

Takster deltidsplads i vuggestue:

  Pr. 1. januar 2024
0-20 timer (75%) 3.129  kr.
21-30 timer (80%) 3.337 kr.
31-40 timer (90%) 3.754 kr.

Takster deltidsplads i børnehave:

  Pr. 1. januar 2024
0-20 timer (75%) 1.695 kr.
21-30 timer (80%) 1.808 kr.
31-40 timer (90%) 2.034 kr.

Lønnen aftales mellem dig som forælder og den fleksible børnepasser. Egenbetaling samt størrelsen på det kommunale tilskud afhænger af timetallet og barnets alder.

Tilskuddet udbetales månedsvis forud og indsættes på din NemKonto den sidste hverdag i måneden.

Ansøgning og dokumentation

Du skal ansøge Svendborg kommune senest en måned før du ønsker et kombinationstilbud til dit barn.

Som dokumentation for, at du har et arbejdsbetinget behov for pasning udenfor dagtilbuddenes åbningstid, skal du sende dokumentation for dine arbejdstider i fire sammenhængende uger. Dokumentationen skal være underskrevet af din arbejdsgiver. Pasningsaftalen med den fleksible pasningsordning skal også vedhæftes ansøgningen.

Efter en eventuel bevilling, skal der efterfølgende indsendes dokumentation for behovet hver 4. uge. Denne dokumentation skal ligeledes være underskrevet af din arbejdsgiver.

Er du interesseret i et kombinationstilbud til dit barn skal du kontakte pladsanvisningen på 62 23 36 12.

Ophør af kombinationstilbuddet

Hvis du ikke længere ønsker at benytte kombinationstilbuddet, skal du varsle Svendborg Kommune senest en måned før du ønsker, at kombinationstilbuddet skal ophøre.

Når kombinationstilbuddet ophører, er dit barn garanteret en fuldtidsplads i det dagtilbud, hvor barnet er indskrevet.