1-årig giver blomst til voksen

Obligatorisk læringstilbud

I Svendborg Kommune opfylder Byparken/Skovparken i Svendborg by de fastsatte kriterier for at være et udsat boligområde.

Hvis du bor i det udsatte boligområde, skal dit barn være indmeldt i en dagpleje eller en vuggestue fra 1 års alderen, jf. dagtilbudsloven § 44 a, stk. 1. Ellers vil dit barn modtage et obligatorisk læringstilbud.

Formål

Et obligatorisk læringstilbud er et målrettet læringsforløb, hvor dit barns danske sprog udvikles, og barnets læringsparathed styrkes.

Barnet introduceres til danske traditioner og højtider, ligestilling mellem køn og demokratiske normer og værdier. Dette sker gennem deltagelse i aktiviteter, ved at give barnet medbestemmelse og medansvar samt gennem leg med andre børn.

I et obligatorisk læringstilbud er der samtidig fokus på at vejlede dig i, hvordan du bedst kan understøtte dit barns sproglige udvikling og barnets læringsparathed.

Foregår i en vuggestue

I et obligatorisk læringstilbud går dit barn i vuggestue 25 timer om ugen – fra kl. 9.00 til 14.00, og deltager i vuggestuens daglige aktiviteter og rutiner. Der er mødepligt for barnet i det obligatoriske læringstilbud.

I Svendborg Kommune forgår det obligatoriske læringstilbud i vuggestuen i Sundbyøster Poppellunden.

Inden start

Hvis du bor i det udsatte boligområde, og dit barn ikke er indmeldt i et dagtilbud fra 1 års alderen, vil du modtage et brev i E-Boks med mere information.

Inden barnet starter i obligatorisk læringstilbud, vil du få besøg af en sprogpædagog, som vil fortælle mere om tilbuddet. Du bliver orienteret om sprogpædagogens besøg via brevet i E-Boks.

Udmeldelse

Så længe dit barn er under to år, kan du kun melde barnet ud af det obligatoriske læringstilbud, hvis du samtidig melder barnet ind på en almindelig plads i et børnehus eller i Dagplejen.

Du har mulighed for at indmelde dit barn på en almindelig plads i vuggestuen i Sundbyøster Poppellunden, hvis du ønsker, at barnet skal forsætte i samme dagtilbud som ved det obligatoriske læringstilbud.

Dit barn udmeldes automatisk af det obligatoriske læringstilbud ved 3 års alderen, hvor der laves en sprogvurdering af dit barns sproglige udvikling. Hvis sprogvurderingen viser, at dit barn ikke længere har brug for sprogstimulering, tilbydes barnet en almindelig plads i børnehaven i Sundbyøster Poppellunden. Du har også mulighed for at vælge en børnehaveplads i et andet børnehus.

30 timers sprogtilbud

Hvis dit barn forsat har brug for sprogstimulering, skal dit barn indmeldes i et 30 timers sprogtilbud i børnehaven i Sundbyøster Poppellunden eller i et andet kommunalt børnehus.

Flytning

Hvis du flytter ud af det udsatte boligområde, kan dit barn ikke længere modtage obligatorisk læringstilbud, og meldes derfor ud af tilbuddet. I stedet har du mulighed for at melde dit barn ind på en almindelig plads i et børnehus eller i Dagplejen.

Forældreforløb

Et obligatorisk læringstilbud indeholder også forældreforløb, som du skal deltage i. Hvis I er to forældre, skal I begge deltage, jf. dagtilbudsloven § 44 b, stk. 4.

Forældreforløbet foregår i vuggestuen og har fokus på at vejlede dig i, hvordan du bedst kan understøtte dit barns sproglige udvikling og barnets læringsparathed. Du vil få indsigt i hverdagen i vuggestuen og få kendskab til traditioner, normer og værdier, som der lægges vægt på i vores dagtilbud.

Du vil høre mere om forældreforløbet, når dit barn er startet i vuggestuen.

Tilskud og økonomi

Du kan ikke få tilskud til pasning af egne børn eller tilskud til privat pasningsordning, hvis du bor i det udsatte boligområde, og dit barn er omfattet af reglerne for obligatorisk læringstilbud.

Det obligatoriske læringstilbud er gratis. Du skal dog betale for frokostordning og bleer.

Standsning af børneydelsen

Du skal være opmærksom på, at du har pligt til at lade dit barn deltage i det obligatoriske læringstilbud 25 timer om ugen – hverken mere eller mindre, jf. dagtilbudsloven § 44 e, stk. 1.

Det betyder, at hvis dit barn udebliver fra tilbuddet uden aftale med den pædagogiske teamleder i vuggestuen, og ikke samarbejder om arbejdet med dit barn, skal Svendborg Kommune standse udbetaling af børneydelsen, jf. dagtilbudsloven § 44 e, stk. 2.

Hvis du har valgt at beholde dit barn hjemme og selv varetage indsatsen, skal denne indsats stå mål med det obligatoriske læringstilbud. Hvis den tilsynsførende konstaterer, at dette ikke er tilfældet, vil dit barn blive optaget i et obligatorisk læringstilbud.

Beholde barnet hjemme

Du har mulighed for at beholde dit barn hjemme og selv varetage pasning og sproglig stimulering af barnet. Indsatsen hjemme skal stå mål med det obligatoriske læringstilbud i vuggestuen.

Krav

For at kunne beholde barnet hjemme, kræver det som udgangspunkt, at begge barnets forældre taler dansk, og hovedsproget i hjemmet er dansk. Der stilles krav om dokumentation for begge forældres danskkundskaber jf. dagtilbudsloven § 44 f, stk. 3, som enten kan være 9. klasses afgangsprøve i dansk eller Prøve i Dansk 3.

Du skal kunne understøtte, at dit barns danske sprog udvikles, ligesom barnet skal lære om danske traditioner, ligestilling mellem køn samt demokratiske normer og værdier.

Hvis du ønsker at beholde dit barn hjemme og varetage indsatsen selv, vil sprogpædagogen ved besøget kunne vurdere, om dette er muligt.

Tilsyn

Svendborg Kommune skal føre tilsyn med den indsats, som du selv varetager. Derfor vil en tilsynsførende fra kommunen komme på besøg hos dig, indenfor den første måned efter indsatsen er begyndt.

Film: Hverdagen i dagtilbud

Her har du mulighed for at se en lille film, som giver et indblik i, hvordan hverdagen ser ud for børn i dagtilbud – hvordan børnenes danske sprog understøttes, børnenes deltagelse i fællesskaber med andre børn, og hvordan der samarbejdes med forældre.

Filmen findes med undertekster på forskellige sprog:

 Sprog Film
Dansk https://emu.dk/dagtilbud/obligatorisk-laeringstilbud/hverdagen-de-smaa-i...
Engelsk https://emu.dk/dagtilbud/obligatorisk-laeringstilbud/hverdagen-de-smaa-i...
Urdu https://emu.dk/dagtilbud/obligatorisk-laeringstilbud/hverdagen-de-smaa-i...
Arabisk https://emu.dk/dagtilbud/obligatorisk-laeringstilbud/hverdagen-de-smaa-i...
Somali https://emu.dk/dagtilbud/obligatorisk-laeringstilbud/hverdagen-de-smaa-i...