Visitator / sagsbehandler i Familieafdelingen

Familieafdelingens visitatorer:

Familieafdelingens visitatorer modtager som udgangspunkt alle underretninger – både skriftlige underretninger og deltager i møder med dialogbaserede underretninger.
Visitatorerne registrerer og screener underretningerne indenfor 24 timer efter modtagelsen – i weekends og på lukkedage er det Familieafdelingens døgnvagt, der screener de modtagne underretninger.

 • Screeningen betyder, at visitatoren vurderer, om underretningen giver anledning til at der skal iværksættes akut støtte til barnet, den unge eller familien eller om underretningen skal behandles efter normal procedure

– normal procedure betyder, at forældrene kontaktes og orienteres om underretningen og indkaldes til et møde indenfor 14 dage efter modtagelsen af underretningen.

 • Underretninger om børn og unge, som i forvejen har en sag i Familieafdelingen overgives til den ansvarlige sagsbehandler efter at visitatoren har registreret og screenet underretningen.
 • Hvis der er tale om underretninger om vold eller overgreb afholder visitatoren oftest først en samtale med barnet eller den unge, hvorefter der umiddelbart derefter er samtale med forældrene
 • Visitator vurderer i samråd med Familieafdelingens ledelse om der skal ske politianmeldelse ved modtagelse af underretning med viden eller mistanke om vold og overgreb


Visitatorerne laver vurdering af, om barnet eller den unge, som der underrettes om tilhører målgruppen for Servicelovens særlige støtte til børn og unge

 • til brug for dette indhenter visitator skriftlige beskrivelser omkring barnet eller den unge fra sundhedspleje, dagtilbud eller skole m.fl.
 • og der er samtale med forældremyndighedsindehaverne og nogle gange også med barnet eller den unge - Bekymringsbarometret anvendes til dette
 • Hvis visitator vurderer, at der skal udarbejdes børnefaglig § 50 undersøgelse, overgiver visitator sagen til sagsbehandler
 • Visitator giver den samarbejdspartner, der har underrettet besked om, at sagen overgives til sagsbehandler og at der vil blive udarbejdet en § 50 undersøgelse.
 • Visitator beholder sagen, hvis det er tilstrækkeligt at iværksætte en korterevarende støtteindsats efter Servicelovens § 11.3


Visitatorerne er Familieafdelingens konsulenter i de faste tværfaglige møde på skoler og i småbørnsfora.

Visitatorerne er opdelte, så den enkelte skole og det enkelte dagtilbud har deres faste konsulent.


Familiebehandlingens sagsbehandlere

Sagsbehandlerne er opdelt i:

 • 2 distriktsopdelte børneteams, der varetager sagsbehandlingen for børn og unge op til 15 år
 • 1 ungeteam, varetager sagsbehandlingen for unge fra 15-18 år. Ungeteamet er cpr.nr. opdelt.
 • 1 handicapteam, der varetager sagsbehandlingen for kronisk syge og handicappede børn og unge – handicapteamet er alders- og cpr.nr. opdelt – handicapsagsbehandlerne varetager hovedsageligt sagsbehandlingen vedr. handicapkompenserende ydelser.


Børne- og ungesagsbehandlerne:

 • laver børnefaglige undersøgelser hvor det konkluderes, hvorvidt barnet / den unge og familien har behov for sociale støtteforanstaltninger
 • Visiterer til støtteforanstaltninger efter Servicelovens § 52
 • Følger op på iværksatte støtteforanstaltninger
 • Vurderer og træffer afgørelser om, hvorvidt og hvornår en støtteforanstaltning skal ophøre.
 • Sagsbehandleren giver tilbagemelding til den samarbejdspartner, der har lavet underretning med oplysning om, hvilken støtteforanstaltning, der er iværksat og varigheden af den.


Ved modtagelse af underretninger om børn og unge, hvor Familieafdelingen i forvejen har en sag – bliver der lavet en revurdering af sagen med henblik på at vurdere, om den nye underretning giver anledning til at justere sagsbehandlingen og indsatserne i sagen. Denne revurdering foretages af teamleder i Familieafdelingen.