Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

PPR er en rådgivningsinstans, der primært betjener dagtilbud og skole i forhold til specialpædagogisk bistand iflg. Folkeskoleloven og bekendtgørelser om specialundervisning og specialpædagogisk bistand.
 

 • PPR har en konsulentfunktion i forhold til dagtilbud og skoler, hvor der kan gives rådgivning, når personalet har bekymring for et barns udvikling.
 • PPR’s indsats igangsættes ud fra et indstillingsskema, hvor barnets/den unges ressourcer og vanskeligheder beskrives. Indstillingen udarbejdes af dagtilbud/skolen i samarbejde med forældrene. Forældre kan også indstille.


Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings ydelser retter sig mod:

 • Børn og unge med tale-/sprog- vanskeligheder.
 • Børn og unge med hørevanskeligheder.
 • Børn og unge med specifikke indlæringsvanskeligheder.
 • Børn og unge med forsinket udvikling/generelle indlæringsvanskeligheder.
 • Børn og unge med adfærd-, kontakt- og trivselsvanskeligheder.
 • Børn og unge med neurologiske vanskeligheder og gennemgribende udviklingsforstyrrelser.


PPR’s medarbejdere består af psykologer, tale-/hørepædagoger og konsulenter der arbejder med:

 • Pædagogiske psykologiske undersøgelser/vurderinger.
 • Rådgivning og vejledning.
 • Undervisning af børn med tale- og sproglige vanskeligheder.
 • Samtaleforløb til børn og forældre.
 • Henvisninger til specialundervisning for elever med behov for specialpædagogisk bistand i
 • inkluderende, integrerende og segregerende skoleformer.


PPR’s medarbejdere kan formidle kontakt til andre sagkyndige f.eks. Det Børnepsykiatriske Hus og Specialrådgivningen.