Årsberetning og regnskab 2022

Borgmesterens forord

2022 blev på trods af svære rammevilkår et fantastisk år.

Tilflytningen til Svendborg Kommune fortsatte i 2022 og vi er godt på vej mod en milepæl på 60.000 borgere.

Mange tilflyttere havde børn med, og det sammen med et babyboom har medført behov for en større udbygning af kapaciteten på dagtilbudsområdet.

Corona gik ind i den afsluttende fase og restriktioner blev ophævet. Det muliggjorde, at Svendborg Kommune kunne afvikle DGI Landsstævnet 2022. Den største idræts- og byfest længe i Svendborg.

Klimahandleplan 2022 blev godkendt af Kommunalbestyrelsen og certificeret af CONCITO på vegne af det

internationale by-netværk C40 Cities. Planen viser vejen til klimaneutralitet og robusthed indenfor

kommunegrænsen senest i 2050.

Krigen i Ukraine satte et betydeligt aftryk på 2022, også med tydelige konsekvenser for Svendborg Kommune. Vi skulle pludselig modtage ukrainske flygtninge, med dertil følgende behov for hjælp lige fra indkvartering til indretning af ny børnehave, der blev mulig takket være hjælp fra erhvervslivet.

Som følge af krigen i Ukraine fulgte også store økonomiskeudfordringer. Energipriserne eksploderede og drev inflationen yderligere i vejret. De stigende priserne betød, at der i 2022 atter måtte spares, hvor der spares kunne - som eksempelvis en reduktion af rumtemperaturen til 19 grader i mange af kommunens bygninger.

I forlængelse heraf rummer Svendborg Kommunes budget 2023 en række besparelser for at imødegå de stigende el-, gas- og varmepriser.

Trods de mange benspænd i forhold til en normal situation er det takket være en stor indsats fra kommunens medarbejdere igen i år lykkes at levere en sikker drift af alle de velfærdsydelser som vores brugere er afhængige af. Der skal naturligvis også lyde en stor tak til borgere, brugere og erhvervslivets medvirken hertil.

Jeg glæder mig særligt over, at Svendborg Kommune på trods af et øget udgiftspres på velfærds-området, effektiviseringskrav og udfordringer i millionklassen, kan levere et historisk pænt regnskabsresultat for den ordinære drift med et overskud på driften på 198,1 mio. kr.

Svendborg Kommune har i 2022 afholdt anlægsudgifter for 160,4 mio. kr., som blandt andet omfattede udbygning af vuggestue- og dagtilbudspladser, CO2 reduktions- og klimatilpasningsprojekter, projekter indenfor vej- og ejendomsvedligeholdelse, trafiksikkerhed, by- og havneudvikling, plejeboliger og læringsmiljøer på skoleområdet.

Driftsresultatet set sammen med anlægsudgifter og finansielle poster udviser et træk på likviditeten på 42,8 mio. kr. i 2022.

Med disse ord ønsker jeg god læselyst med Svendborg Kommunes årsberetning for 2022.

 

Svendborg Kommune, den 18. april 2023

Bo Hansen, borgmester