Årsberetning og regnskab 2018

Når man ser tilbage på året 2018, er der nogle sager, der igen trak masser af overskrifter. Vindmøller og solceller, byudviklingsprojekter, torvet og forskellige lokalplaner fylder altid meget. Man kan sommetider næsten få indtryk af, at kommunen ikke beskæftiger sig med andet. I virkeligheden dækker disse områder kun en meget lille brøkdel af kommunens samlede virke. Langt den største del handler nemlig om kommunale velfærdsydelser for de 58.599 borgere, der bor i vores kommune.

Ved starten af året var de kommunale velfærdsydelser under et voldsomt pres. Byrådet stod derfor overfor en meget vanskelig opgave. For at sikre langsigtet balance i kommunens budget, skulle der findes budgetforbedringer på ca. 100 mio. kr. Det skyldes flere forhold. For det første havde det tidligere byråd udskudt et sparekrav på 50 mio. kr. Hertil kom, at den kommunale medfinansiering af sygehusudgifterne steg langt mere end forudset. Samtidig blev den lovede udligningsreform udskudt. Disse forhold betød, at kommunens kassebeholdning var meget lav.

Byrådet eniges i foråret om et delforlig med reduktioner på godt 70 mio. kr., og nåede i mål ved det endelige budgetforlig. Men det er desværre kun rammerne – nu skal der handling til! Hele vejen rundt i Svendborg Kommunes organisation skal der reduceres og passes til, siges farvel til gode kollegaer, skæres og justeres på serviceydelser og tilbud mv.

Det er Byrådets håb, at Svendborg Kommune trods alt alligevel kan forblive en attraktiv kommune med vækst og udvikling.

2018 blev året, hvor Bedre Balance II blev offentliggjort, hvilket medførte, at 2 kontorer fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse med ca. 50 medarbejdere er placeret i Svendborg. En anden glædelig ting er, at SKAT styrkes, hvilket medførte at Svendborgs eksisterende skatteafdeling fastholdes, og får flere medarbejdere. Det nye center bliver et kombineret kunde- og sagsbehandlercenter for ejendomsvurderinger og vil omfatte ca. 200 skattemedarbejdere, når det er fuldt implementeret.

I 2018 besøgte H. M. Dronningen Svendborg, en stor oplevelse, som jeg er sikker på, at flere vil mindes mange år frem.

Generelt endte 2018 for Svendborg Kommune med en utrolig lav ledighed på kun 4 %, et husprisniveau over gennemsnittet i Region Syddanmark og en mindre tilbagegang i antal indbyggere.

I 2018 har der bl.a. været fokus på fokus på Fremtidens ældre liv – seniorboliger, etablering af Unesco-Geopark med fantastiske perspektiver for Svendborg og de sydfynske kommuners turisme, fortsat udvikling af Svendborg Havn, understøttelse af realiseringen at et nyt SIMAC som omdrejningspunkt i et maritimt kraftcenter på Nordre Kaj og værtskab for det kommende DGI Landsstævne i 2021. Kommunens ejendom i Bagergade står tom, og Byrådet har besluttet, at ejendommen skal udbydes til salg. Bygning kan anvendes til flere forskellige formål – som f.eks. seniorboliger.

En anden ting, som jeg glæder mig særligt over er, at Svendborg Kommune til trods for en slunken kassebeholdning og effektiviseringskrav i millionklassen, kan fremlægge et regnskabsresultatet for den ordinære drift med et pænt overskud på driften på 171,4 mio. kr. - budgettet sagde 114,5 mio. kr. Kommunens netto anlægsudgifter landede på 95,0 mio. kr., med udskudte anlægsinvesteringer på netto 53,9 mio. kr. til 2019.

Disse resultater set sammen med de finansielle poster udviser en styrket likviditet på 0,4 mio. kr. i 2018.

Med disse ord ønsker jeg god læselyst med Svendborg Kommunes årsberetning for 2018.

Svendborg Kommune, den 23. april 2019

Bo Hansen, borgmester