Årsberetning og regnskab 2015

2015 - et år i omstillingens tegn

2015 blev et år, der stod i omstillingernes tegn. På den måde lignede 2015 de foregående år. Svendborg Kommune er nemlig – som alle andre kommuner - i fuld gang med en omfattende omstilling.

På folkeskolerne er Svendborg Kommune i gang med at gennemføre en af de stører reformer. De politiske mål bag reformer giver god mening. Alle elever skal blive så dygtige, de kan. Betydningen af social baggrund skal reduceres og tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes. Det er min opfattelse, at der overalt på vores skoler udføres et professionelt og loyalt arbejde, for at nå de overordnede mål. Og Svendborg Kommune er allerede er nået langt.

På dagtilbudsområdet har nogle af overskrifterne været de samme. Her handler det om mere bevægelse og øget inklusion. Også her er Svendborg Kommune nået langt – ikke mindst i forhold til at sikre, at alle får mulighed for at deltage i fællesskabet.

På ældreområdet har rehabilitering stået øverst på dagsorden. Nye veje til et aktivt ældre liv er et forbillede for meningsfyldt innovation. Derfor er det naturligt, at konceptet også giver inspiration for et lignende projekt, som på social- og handicapområdet.  

Reformerne slår også igennem på beskæftigelsesområdet. Ifølge KL er den nye beskæftigelsesreform den største reform siden kommunalreformen. Der er heller ikke tvivl om, at det nye refusionssystem kræver markante omlægninger i de kommunale indsatser.

Tilsvarende besluttede staten, at de kommunale beredskaber skulle sammenlægges. De fynske kommuner fandt hurtig sammen og danner nu et fælles beredskab.

Alle reformer blev imidlertid ikke sat i gang udefra. I 2014 etablerede vi CETS (Center for Ejendomme og Teknisk Service). Det har vi i 2015 arbejdet videre med. Ideen er, at det skal os et langt bedre overblik over kommunens samlede ejendomsmasse.  Ikke for overblikkets egen skyld - men fordi Svendborg Kommune kan få bedre ejendomme for færre penge.

Svendborg Kommunes regnskab viser mangfoldigheden indenfor kommunens arbejdsområder. Nogle områder er mere synlige end andre, f.eks. ”Den grønne tråd”, Udviklingsplanen for havnen, hvor bl.a. Simac går i gang med at bygge, ligesom der er spændende planer for Frederiksøen, samtidig med at byfornyelsesprojektet: ”Liv i din by” kører.

Alle disse spændende ting – plus mange andre – er en del af fortællingen i vores nye bosætningskampagne: ”Svendborg løfter Svendborg”.  

I den sammenhæng kan vi også glæde os over, at netop bosætningen igen er positiv i Svendborg kommune. I 2015 tilflyttede der mere end 400 flere borgere, end der fraflyttede kommunen. En af årsagerne er bl.a., at vi har modtaget flygtninge, men også hvis vi ikke medregner disse, er vores mellemkommunale flytteregnskab positivt. Samtidig viser det sig, at en væsentlig del af de nye tilflyttere er børnefamilier, hvilket for mig giver indikationer om en positiv og lys fremtid for kommunen.

 

En anden ting, som jeg gælder mig særligt over er, at regnskabsresultatet for den ordinære drift landede på et pænt overskud på 127,2 mio. kr. Budgettet sagde 126,7 mio. kr. Så vi ramte næsten plet. Det viser endnu engang, at vi har styr på økonomien. Kommunens anlægsudgifter var forholdsvis høje i 2015, til trods for, at vi har udskudt anlægsinvesteringer på netto 91,0 mio. kr. til 2016.

 

Det er vigtigt at huske på, at tallene i regnskabet ikke bare har dannet sig selv. Bag hvert enkelt lille ligger en fortælling om alle de overvejelser, beslutninger og handlinger, kommunens mange medarbejdere hver dag træffer. Regnskabet er derfor, beviset på ansvarlighed, omhyggelighed og stor tilpasningsevne i en verden i hastig forandring. Det er jeg stolt over som borgmester, og roserne skal gå til de mange medarbejdere i Svendborg Kommune, der hver dag ser det som deres fornemste opgave at yde deres bedste til gavn for borgerne i Svendborg Kommune.

 

Svendborg Kommune, den 19. april 2016

Lars Erik Hornemann, borgmester