Ovenlys vindue

Ordblindestrategi

I Svendborg Kommune arbejder vi med mangfoldige læringsmiljøer. Vi har fokus på både den enkeltes og fællesskabets potentialer for udvikling, dannelse og læring. Derfor er vores opgave at udvikle en stærk almenundervisning med plads til forskellige børn.

Efter indførelsen af den nationale ordblindetest i 2015 har der på alle niveauer været en støt stigende opmærksomhed om de ordblinde elever og deres skolegang. Dette munder nu ud i en fælles ordblindestrategi for folkeskolerne i Svendborg Kommune.

Målet er, at elever med ordblindhed så vidt mulig kan deltage i skolens undervisning og få samme mulighed for at tilegne sig viden, kundskaber og færdigheder i alle faglige sammenhænge på lige vilkår med øvrige elever.

Strategien, herunder handleplan og testoversigten, bygger på de bedste erfaringer fra skolernes eksisterende praksis, koblet med den nyeste forskning på området. Det er en klar målsætning, at tidlig opsporing, test, handleplan, indsatser og opfølgning i endnu højere grad systematiseres og ensartes. Den fælles procedure skal medvirke til, at elever i ordblindevanskeligheder bliver opdaget tidligt, så den enkelte elev stadig har mulighed for at udvikle funktionelle læse- og skrivekompetencer.

Udarbejdelsen af ordblindestrategien er sket i samarbejde med kommunens læse- og skrivevejledere, skoleledere, kommunale konsulenter og konsulent fra UCL. Den har efterfølgende været til politisk drøftelse og godkendelse i Børne- og Ungeudvalget.