Undervisning i dansk som andetsprog

Dansk som andetsprog (DSA)

Dansk som andetsprog (DSA) er danskundervisning til tosprogede elever. Ved tosprogede elever forstås børn, der har et andet modersmål end dansk, og som først ved kontakt med det omgivende samfund, eventuelt gennem skolens undervisning, lærer dansk.

Alle nyankomne tosprogede elever bliver indskrevet direkte på deres distriktsskole. Alle folkeskoler er dermed medansvarlige for både basis- og supplerende undervisning af de tosprogede elever.

Skolerne understøttes af et kommunalt DSA-team, der er forankret i PPR. DSA-teamet består af tre DSA-konsulenter og en leder. DSA-konsulenternes opgaver er blandt andet at afdække de tosprogede elevers behov for sprogstøtte, oprette handleplaner, planlægge opstart og gennemførelse af basisundervisningen m.v. Dette vil ske i tæt samarbejde med de respektive skoler. Derudover vil DSA-teamet understøtte kompetenceudvikling ude på skolerne.

Modtagelse og screening

De nyankomne familier skal kontakte distriktsskolen ift. indskrivning af eleven. Skolen kontakter derefter lederen af DSA-teamet, hvorefter sagen visiteres til en DSA-konsulent.

Nyankomne flygtninge modtages via Jobcentret. Familier med børn og unge under 18 år henvises til Interkulturelt Team. Interkulturelt Team og Det centrale DSA-team samarbejder i forhold til opstart af elever med behov for dansk som andetsprog-støtte på skolerne.

Alle nyankomne elever skal afdækkes med Børne- og Undervisningsministeriets afdækningsmateriale ’Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer’ af det centrale DSA-team, før basisundervisning kan startes op.

Basisundervisning i dansk som andetsprog

Basisundervisningen i dansk som andetsprog varetages af det centrale DSA-team i samarbejde med skolens egne DSA-vejledere. De tosprogede elever vil modtage basisundervisningen på særlige hold eller som enkeltmandsundervisning.

DSA-teamet er ligeledes ansvarlig for igangsætning af basisundervisning for tosprogede elever på 0. årgang, der er vurderet med behov herfor.