Visitationspraksis

Udgangspunktet for alt arbejde med elevernes trivsel, læring og udvikling er Svendborg Kommunes overordnede mindset "Mangfoldige læringsmiljøer".

Mangfoldige læringsmiljøer er en understregning af, at det (fortsat) er opgaven for folkeskolen at udvikle læringsmiljøer, der afspejler og imødekommer den forskellighed, der er i elevgruppen

Mangfoldige læringsmiljøer er også en understregning af, at vi tror på, det har stor betydning og afgørende indflydelse på børns og unges livskvalitet, at de så vidt muligt forbliver i den lokale folkeskole. Derfor er alle aktører omkring barnet forpligtet på at gøre alt, hvad der er muligt for at finde løsninger, der kan medvirke til, at barnet forbliver eller kommer tilbage til egen almenskole.

Det vil sige, at det vil være ganske få elever, der har behov for at indgå i særlige læringsmiljøer i et specialtilbud, som det er illustreret nedenfor.

Forud for central visitationsdrøftelse

Før en skole indstiller til central visitationsdrøftelse, skal skolen selv, i samarbejde med PPR, haveafprøvet forskellige systematiske indsatser med udgangspunkt i konkrete handleplaner og mål, herunder 11 lektioners understøttelse af læringsmiljøet i minimum 3 måneder. Derudover skal der være udarbejdet en PPV (pædagogisk psykologisk vurdering).


Central visitationsdrøftelse

Der afholdes central visitationsdrøftelse 3 gange årligt. Derudover afholdes der undtagelsesvis ad hoc drøftelser i tilfælde af tilflyttere.

Når en elev ønskes drøftet i det centrale visitationsudvalg fremsender skolens leder følgende materiale til PPR@svendborg.dk :

 • Skema til central visitationsdrøftelse*

 • Aktuel PPV

 • Aktuelle handleplaner

 • Oversigt over gennemførte indsatser
   

Mulige udfald

En central visitationsdrøftelse har typisk tre mulige udfald:

 • Yderligere tiltag i almen
 • Yderligere undersøgelse eller andre tiltag
 • Segregering (hvornår og hvortil)


Det Centrale Visitationsudvalg (CVU) består fast af:

 • Skole- og uddannelseschef – formand

 • PPR-leder – næstformand

 • PPR-souschef

 • Chef for Familieafdelingen

I forhold til den enkelte sag deltager:

 • Distriktsskoleleder + relevant personale
 • PPR-distriktspsykolog + relevante kolleger
 • Socialrådgiver (hvis relevant)
 • Ad hoc – ledere af specialtilbud og andre relevante parter
   

Særligt vedrørende skolestartere

For børn, der skal starte i skole, finder der en central visitationsdrøftelse sted i uge 6 med henblik på skolestart den følgende august.

Forud for denne drøftelse forventes det, at der har været en grundig afklarende dialog omkring det enkelte barns behov. En sådan dialog igangsættes typisk 1½ år før skolestart. Det er pædagogisk teamleder, der, sammen med forældre, involverer PPR og distriktsskole gennem drøftelse på IKM.

Børn, der visiteres til et specialtilbud, får ikke nødvendigvis et forårsSFO tilbud i en almenskole. Der vil blive tilrettelagt særlige forløb for det enkelte barn i samarbejde med forældrene.

Decentral visitationsdrøftelse

Når en elev er blevet visiteret til et specialtilbud, er specialtilbuddet forpligtet på at afholde en decentral visitationsdrøftelse 1 gang årligt.

Det er lederen af specialtilbuddet, der er ansvarlig for at indkalde til drøftelsen.

Der afsættes ½ time pr. elev.

Deltagerne er:

 • Forældre
 • Specialskolen
 • Distriktsskolen
 • PPR

*Der tages udgangspunkt i MinUddannelse og 'Fælleskommunale specialpædagogiske elevhandleplan'.

Vurderes eleven at være parat til øvebane eller udslusning, tages der udgangspunkt i den fælleskommunale ’Skabelon til forberedelsesmøde mellem specialtilbud, almenskole og PPR i forbindelse med øvebane eller udslusning’.

OBS! Specialtilbuddets leder er forpligtet på løbende at vurdere, hvorvidt en elev er parat til øvebane eller udslusning. Denne vurdering skal derfor ikke kun ske i forbindelse med visitationsdrøftelsen.