Landskab med vindmøller på mark og stor, blå himmel

Svendborg Kommune fordobler kapaciteten for sol- og vindenergi

Tirsdag den 20. besluttede Svendborg Kommunes kommunalbestyrelse at fordoble den planlagte ramme for kapaciteten af sol- og vindenergi i kommunen.

I lyset af den europæiske energikrise står det klart for de fleste, at vi i denne del af verden har travlt med at skabe en mere stabil energi- og varmeforsyning.

Kommunalbestyrelsens beslutning om et nyt niveau for den planlagte kapacitet af solcelleanlæg og vindmøller i Svendborg Kommune betyder, at der frem mod 2030 nu kan opstilles i alt seks nye vindmøller af 150 meter i højden og 145 hektar solcelleanlæg inden for kommunegrænsen.

Tidligere i 2022 åbnede kommunen en ansøgningsrunde for solcelleanlæg inden for en samlet ramme af 84 hektar. På daværende tidspunkt lød kapaciteten for vindmøller på tre vindmøller af 150 meter.

Der er dog løbet meget vand under broen siden da. Beslutningen om at hæve ambitionsniveauet for vedvarende energi i kommunen er i tråd med kommunens egen klimapolitik og handleplaner på området. Men også fra nationalt niveau opfordres kommunerne til at øge kapaciteten for vedvarende energi.  

National firedobling af vind- og sol-anlæg

Regeringen indgik i juni 2022 en bred politisk klimaaftale på tværs af Folketingets partier , som blandt andet indebærer en firedobling af vedvarende energi i Danmark frem mod 2030. Omtrent 70 % af kapaciteten kommer til at bero på kommunal planlægning af vedvarende energi-anlæg. Svendborg Kommune forsøger med den lokale rammeudvidelse at imødekomme regeringens klimahandleplan med et forøget niveau af sol- og vindenergi produceret i kommunen.

Lokal efterspørgsel

Lokalt har Svendborg Fjernvarme henvendt sig til kommunen om muligheden for en aftale om el leveret via direkte linje til et produktionsanlæg på Bodøvej samt mulighed for medejerskab af VE-anlæg.

Kommunalbestyrelsen har i den forbindelse nu besluttet et sæt kriterier, som skal opfyldes af ansøgerne til de nye energianlæg. Kriterierne skal blandt andet sikre, at ønskerne fra Svendborg Fjernvarme imødekommes og at lokale borgere får mulighed for at få ejerandele i anlæggene. Mindst 40 procent skal således tilbydes som andele til lokale borgere, forsyningsvirksomheder og andre virksomheder i kommunen.

Planlægning for mindre solenergianlæg, som er borgerdrevne, eksempelvis i energifællesskaber, kan ske udenfor rammen for større anlæg.

Ny ansøgningsrunde for vindmølleprojekter i Svendborg Kommune

Forud for rammeudvidelsen modtog Svendborg Kommune 11 ansøgninger, som i alt udgør forslag til 675 hektar solceller. I flere af ansøgningerne indgår også forslag om vindmøller i kombination med solceller.

Beslutningen om at øge kapaciteten for sol- og vindenergi har åbnet for en ny ansøgningsrunde for vindmølleprojekter. Ansøgningsrunden skal i første omgang blot give et samlet overblik over, hvor der potentielt er interesse for – og reel mulighed for – at opsætte vindmøller. Det vil dreje sig om tre vindmøller som supplement til tre allerede planlagte vindmøller ved Broholm i Oure.

Kortlægningen skal kvalificere en politisk beslutning om, hvilke konkrete solcelle- og vindmølleprojekter, man så skal arbejde videre med i de kommende år.

Borgerinddragelse i forbindelse med den videre planlægning af sol- og vindanlæg

I begyndelsen af det nye år kan alle interesserede komme til borgermøde og høre mere om mulighederne for sol- og vindenergiprojekter. Her vil der blive fortalt om krav til sol- og vindanlæg, om Den grønne pulje, som kan komme lokalområder med energianlæg til gavn, og om selve de indsendte ansøgninger.

Undervejs vil der være tid til spørgsmål og dialog med medlemmer af kommunalbestyrelsen og man kan give input til den videre borgerinddragende proces i forbindelse med den mere konkrete planlægning af anlæggene.


Kort om Svendborg Kommunes klimahandleplan

Svendborg Kommune er allerede i fuld sving med at realisere den grønne omstilling for kommunen – både som organisation og geografisk set. Kommunalbestyrelsen vedtog i efteråret 2022 enstemmigt en ny klimaplan, der beskriver en lang række aktiviteter, som skal sætte kommunens kurs mod to overordnede, ambitiøse klimamål: Senest i 2050 skal hele kommunen være både klimaneutral (dvs. ikke udlede mere drivhusgas, end der optages) og robust over for klimaforandringerne.

Muligheden for mere vind- og solenergi spiller en stor rolle i arbejdet med at udfase fossile brændsler (gas og olie). De fossile brændsler anvendes i dag til el, varme og transport, som derfor er de helt store syndere, når det gælder udledning af drivhusgasser. Én af indsatserne i kommunens klimahandleplan er blandt andet derfor at udarbejde lokalplaner for 84 hektar solceller og tre store vindmøller i løbet af 2023. Med den nye ramme bliver ambitionsniveauet for den grønne omstilling i Svendborg Kommune altså hævet.

Den samlede klimahandleplan omfatter dog også grøn omstilling inden for mange andre områder end energi: Transport, landbrug og skovbrug, affald og, ikke mindst, fødevarer.

Svendborg Kommunes klimahandleplan 2022 er den første – men ikke den sidste. Den skal som udgangspunkt revideres hvert fjerde år, hvor vi kan skrue både op og ned for de forskellige indsatser, afhængigt af hvor langt vi er fra mål, og hvordan verden omkring os udvikler sig.

Uddybende information