Høringer og afgørelser

1 apr

Vindmøller ved Ny Søby (Skiftekær) – offentlig høring af planforslag, miljøvurdering af planer og projekt samt udkast til VVM-tilladelse. Høringsfrist til og med den 27. maj 2020.

12 mar

Bjerreby Vandværk har den 10. februar 2020 søgt om tilladelse til at foretage en prøveboring på matrikel 2a Helluf By, Bjerreby. Kommunen vurderer, at ansøgningen ikke er i konflikt med anden planlægning, og ansøgningen annonceres hermed i 3 uger som foreskrevet i bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning.

12 mar

SIMAC og Nordre Kaj - endelig vedtagelse af lokalplan 647. Klagefrist udløber 4 uger efter offentliggørelse 12. marts 2020.

12 mar

Boliger i Bagergade 28-30 - offentliggørelse af planforslag. Høringsfrist til og med den 7. maj 2020.

10 mar

SIMAC og Nordre Kaj - Endelig vedtagelse af lokalplan 647. Klagefrist til og med den 3. april 2020.

6 mar

Solcelleanlæg øst for Tved - Offentliggørelse af planforslag. Høringsfrist til og med den 5. maj 2020. BORGERMØDE AFLYST

5 feb

Lundeborg Badehotel - Offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg 2017.05 og til lokalplan 641. Høringsfrist til og med d. 6. april 2020.