Klagemulighed iht. afgørelser

Klagemulighed iht. afgørelser

Hvordan klager jeg over afgørelser om byggesager?

Du kan klage senest fire uger efter, du har modtaget afgørelsen.

Du kan klage til Nævnenes Hus, hvis du ikke får godkendt din anmeldelse af byggeri eller får afslag på din ansøgning om byggetilladelsehttps://naevneneshus.dk/start-din-klage/byggeklageenheden/

Du skal sende en skriftlig klage til kommunen. Kommunen videresender klagen til Nævnenes Hus sammen med det materiale, der er anvendt ved behandling af sagen.

Hvordan klager jeg over afgørelser efter planloven?

Du kan klage senest fire uger efter, du har modtaget afgørelsen.

Du kan klage over kommunens afgørelse efter planloven.

Du klager via Klageportalen, som findes på Nævnenes Hus hjemmeside.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Svendborg Kommune. https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/

Kommunen sender herefter en udtalelse om sagen til Natur- og Miljøklagenævnet, sammen med det sagsmateriale, der er anvendt i forbindelse med den pågældende afgørelse.