Flexbolig

I Svendborg Kommune gives flexbolig-tilladelser, hvor anden lovgivning ikke forhindrer dette.

Der er dog 2 undtagelser: Svendborg by og Lundeborg by, hvor der kun helt undtagelsesvist gives tilladelser til flexbolig. Dette gøres for at undgå forstærket boligmangel som følge af nedlæggelse af helårs-boliganvendelse i forbindelse med flexbolig-tilladelser.

De afgrænsede områder kan ses på vedlagte kortbilag.

Eksempler på anden lovgivning, der gør, at der ikke kan opnås flexboligtilladelse:

  • Lokalplan med krav om helårsbeboelse
  • Landbrugspligt (= bopælspligt jævnfør Landbrugsloven)

I Svendborg Kommune gives flexbolig tilladelser personligt til ejer og udløber ved ejerskifte.

Ansøgning om flexbolig indsendes via byg@svendborg.dk eller www.bygogmiljoe.dk som en ”planmæssig forespørgsel”

Du kan læse mere i Lov om boligforhold her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/342