Hvordan indbringes sager for huslejenævnet?

Hvis man ønsker en sag behandlet af huslejenævnet, er det tilstrækkeligt at skrive til:

Huslejenævnet
Ramsherred 5
5700 Svendborg

Hvis der foreligger en lejekontrakt, bør klageren vedlægge en kopi af denne.

Huslejenævnet indhenter selv supplerende oplysninger, herunder høring hos modparten, og i visse sager foretager huslejenævnet besigtigelse af lejligheden.

Huslejenævnets afgørelse sendes til parterne. Afgørelsen kan af hver af parterne påklages til Boligretten, Christiansvej 41, 5700 Svendborg senest 4 uger efter modtagelsen.

Klage over huslejenævnets afgørelse sker ved anlæggelse af en retssag ved boligretten. Dette sker ved indgivelse af en stævning. Det kan anbefales, at man søger advokatbistand hertil.