Hvad koster det?

Det koster det 357 kr. at rejse en sag for huslejenævnet. Beløbet kan betales i borgerservice på Centrumpladen 4 eller ved bankoverførsel til reg.nr. 4366 konto 3224318650 - husk at skrive adressen som sagen omhandler.
 

I sager om forhåndsgodkendelse af størrelsen af den leje, der lovligt vil kunne opkræves for udlejer der er ejer af en ejerbolig eller andelshaver i en andelsboligforening og som ikke ejer andre udlejede ejerboliger, skal der betales et gebyr på kr. 596.

Gebyr for forhåndsgodkendelse af gennemgribende forbedring af lejemål 4.552 kr. pr. lejemål.

Udlejer gøres opmærksom på, at udlejer skal betale et beløb til huslejenævnet på kr. 6.827,- kr. hvis lejer får fuldt ud medhold i en huslejenævnssag. 


Udgifter forbundet med huslejenævnets drift afholdes af kommunen.

Hvis en af parterne anker huslejenævnets afgørelse, således at sagen fortsætter i boligretten, vil der være sagsomkostninger forbundet hermed.

Disse omkostninger kan i visse tilfælde dækkes helt eller delvist, såfremt man har en retshjælpsforsikring eller gennem en fri procesbevilling fra Civilstyrelsen. Nærmere oplysninger om disse muligheder kan fås på dommerkontoret eller hos en advokat.