Hvordan behandles persondata i huslejenævnet?

Huslejenævnet indsamler nødvendige oplysninger til brug for sagens behandling.

Indsamlingen indeholder typisk oplysninger, som er omfattet af persondataloven. Oplysningerne kommer hovedsaglig fra sagens parter (dvs. lejer og udlejer) eller disses repræsentanter.

Nævnet har ret til at kræve fornødne oplysninger hos sagens parter, alle offentlige myndigheder og private jf. lov om boligforhold § 40 stk. 2, 2. pkt.

Sagens parter modtager alle oplysninger, som nævnet finder af betydning for sagens afgørelse jf. lov om boligforhold § 41 stk. 4.

Nævnet foretager partshøring, når det findes af betydning for sagens afgørelse med frist for afgivelse af svar.

Såfremt en part ikke afgiver svar, kan nævnet fortolke tavsheden på den for modparten gunstigste måde og navnlig lægge dennes fremstilling til grund for afgørelsen.

Når huslejenævnet indsamler oplysninger om dig, får du nogle rettigheder som registreret. Den registreredes rettigheder omfatter kort fortalt følgende:

  • Du har ret til indsigt i de oplysninger, der behandles om dig selv af nævnet
  • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at behandling af oplysninger finder sted
  • Du har ret til at få oplysninger, der er urigtige eller vildledende, berigtiget eller slettet, samt i den forbindelse at forlange, at andre, der har modtaget oplysningerne, orienteres om dette.


Hvis du ønsker at klage over nævnets behandling af persondataloven, kan det ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K