Projekt Nye veje til aktivt liv - lille tegnefilm

Nye veje til aktivt liv

NYE VEJE - KORT FORTALT (videopræsentation)

 

Svendborg Kommune startede i efteråret 2011 et projekt, som betyder, at du i stedet for traditionel hjemmehjælp tilbydes hjælp i form af træning og/eller hjælpemidler, så du i videst muligt omfang selv vil kunne klare din dagligdag. Projektet blev i 2012 udvidet til også at gælde rehabilitering på plejecentrene i kommunen. Rehabilitering – eller hverdagstræning – handler om at bevare og træne de funktioner eller delfunktioner, der gør borgeren mere selvhjulpen.  Vi tror nemlig på, at det at være selvhjulpen giver højere livskvalitet.


VELKOMST v/AFDELINGSCHEF KIRSTEN VIE (video)

 

Rehabilitering i Svendborg Kommune
Alle borgere på ældreområdet i Svendborg Kommune tilbydes i udgangspunktet et rehabiliterende tilbud.

Borgere, der henvender sig om hjælp, tilbydes et rehabiliterende tilbud efter Servicelovens § 86. Målet her er at øge den enkelte borgers livskvalitet gennem en midlertidig hjælp og støtte til at træne de færdigheder, der er nødvendige for helt eller delvist selv at kunne klare dagligdagen igen.

Borgere, der allerede modtager hjemmehjælp efter Servicelovens § 83, vil efter en konkret og individuel vurdering gennemgå et rehabiliterende forløb. Målet er her at øge den enkelte borgers livskvalitet og færdigheder gennem en midlertidig rehabiliterende indsats.

Desuden arbejder medarbejderne på plejecentrene, i ældreboligerne og i gæsteboligerne ud fra en rehabiliterende tankegang. I ældreboligerne gennemgår alle borgere en rehabiliterende indsats i forbindelse med deres indflytning. I gæsteboligerne gennemgår borgerne rehabiliterende forløb, som ofte fortsættes i eget hjem.

Rehabilitering består i Svendborg Kommune af de ovennævnte konkrete indsatser, men skal samtidig også ses som en generel tilgang til andre mennesker, hvor man ser potentialer og muligheder, frem for begrænsninger og problemer. Vi arbejder aktivt med at alle medarbejdere på ældreområdet tænker rehabiliterende – også i forhold til de borgere, der ikke direkte deltager i et rehabiliterende forløb

Rehabilitering er altså både en række indsatser og en bærende kultur på ældreområdet i Svendborg Kommune.

 

Venlig hilsen
Ældreområdet