Boliger

Hvordan får jeg en ældre-, pleje- eller demensbolig?

Før man kommer i betragtning til en anden bolig, skal borgeren oplyses og informeres om, hvilke tilbud og muligheder der er i Svendborg Kommune for at blive i eget hjem.

Mulighederne er følgende:

 • Hjælpemidler
 • Boligændringer
 • Hjemmehjælp
 • Dagcenter
 • Madservice
 • Hjemmesygepleje
 • Døgnpleje
 • Nødkald

Er disse tilbud ikke dækkende for behovet, orienteres borgeren om, hvilke andre boformer, der findes i kommunen. For at få anvist en af kommunens boliger, er det nødvendigt at foretage en visitation.

Enhver visitation skal indeholde en undersøgelse og en beskrivelse af de faktiske forhold, som er relevante for en vurdering af behovet for anvisning til en anden bolig.

Undersøgelsen indeholder en skønsmæssig vurdering, hvor der tages hensyn til følgende forhold:

 • Borgerens aktuelle boligmæssige situation
 • Borgerens sygdomsforløb
 • Psykologiske og sociale forhold
 • Borgerens egne ressourcer, de tilstedeværende ressourcer i hjemmet eller i hjemmeplejen.

Hvem kan få en ældrebolig?
Målgruppen for ældreboliger er borgere, som ikke kan klare sig i nuværende bolig på trods af hjælpemidler, boligændringer og/eller hjemmehjælp, samt hvor en almen ældreegnet bolig ikke kan kompensere for den nedsatte funktionsevne.

Ældreboligerne i Svendborg Kommune findes både med og uden centerfaciliteter.

Visitation til ældreboliger i Svendborg Kommune indeholder en faglig vurdering og beskrivelse af ansøgers aktuelle fysiske og psykiske funktionsevne, samt af de boligmæssige forhold.  

Nedenstående visitationskriterier vil indgå i den samlede vurdering. De fleste kriterier skal være opfyldt. Det er kommunen der vurderer, om kriterierne er opfyldt.

Visitationskriterier:

 • Ansøger har et varigt behov for en særlig indrettet bolig – eksempelvis uden trapper eller med plads til hjælpemidler.
   
 • Ansøger bor uhensigtsmæssigt i nuværende bolig, så det er svært selv at færdes i eller komme ud af boligen – eksempelvis pga. trapper.
   
 • De udvendige adgangsforhold til nuværende bolig kan ikke ændres.
   
 • Ansøgers nuværende bolig opfylder ikke arbejdsmiljølovens krav som arbejdsplads for hjemmeplejens personale eks. med den nødvendige plads, og vurderes ikke mulig at bringe til en standard, hvor dette er muligt.
   
 • Ansøger er omfattende utryg og angst i nuværende bolig og flytning til ældrebolig vil øge ansøgers tryghed gennem et tættere nærmiljø.
   
 • Ansøger har et begrænset netværk og mangler socialt fællesskab, og har et ønske om at benytte centerfaciliteter med henblik på at få sociale kontakter.
   
 • Ansøger har vanskeligheder ved at imødegå udfordringer i forbindelse med sygdom og handicap og vurderes at få nemmere ved at overskue og tage initiativ til at imødekomme disse udfordringer ved flytning til ældrebolig.
   
 • Ansøger har svært ved at klare sig i nuværende bolig grundet fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og vurderes ved flytning til ældrebolig, at blive mere selvhjulpen i dagligdagen – eksempelvis ift. tøjvask, indkøb eller ved et tættere nærmiljø.
   
 • Behovet kan ikke dækkes ved flytning til almen ældrevenlig bolig

Du kan ikke få tilbudt en ældrebolig, hvis behovet alene skyldes nuværende boligs beliggenhed, at boligen er blevet for stor el­ler dyr, eller at haven er for uoverskuelig.